تبلیغات
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی) - ص 58 و 59 ریاضی
 
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی)
معلمی شغل نیست . هنر است ایثار است . عشق است . اگر به دیده شغل به آن می نگری رهایش کن. معلم شهید رجایی.
درباره وبلاگ


مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چگنی
اینجانب آموزگار ابتدایی شهرستان چگنی می باشم . این وبلاگ علمی -آموزشی را به سنگربانان علم و دانش تقدیم می کنم . امید دارم با نظرات خوبتون منو در ارائه بهتر اون یاری کنید.


در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای
می سازیم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
و دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان
و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غایب بکند
و بجز ایمانش
هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغز ها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس هایی بدهند
که به جای مغز دل هاتسخیر کند .

مدیر وبلاگ : فاطمه پاریاد
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
صفحه: 58
اهداف:
.1تبدیل نمایش چوب خطی به نماد عددی.
.2درك و ارائه نمایشهای مختلف یك عدد.
.3تمرین حل مربع شگفت انگیز با استفاده از نمادهای عدد.
روش تدریس:
ابزارهای مورد نیاز: .1كارتهایی كه روی آنها شماره 1تا 4نوشته شده است )در صورت نداشتن كـارت بـا
استفاده از كاغذ و نوشتن عددها و تكثیر آنها می توانید این كار را انجام دهیـد.( .2اشـیایی مثـل چینـه، دكمـه،
عدس و ... . .3كارتهایی كه روی آنها چوب خط 4تایی، 3تایی، 2تایی و یكی نوشته شده است.
از دانش آموزان بخواهید تعدادی اشیاء مثل هم را جدا كنند )حداكثر 4تا( سپس از آنهـا بخواهیـد بـه تعـداد آن
اشیاء كارتهایی كه روی آن چوب خط مربوطه رسم شده است را كنار آن قـرار دهنـد سـپس كـارتی كـه عـدد
مربوطه به آن دسته نوشته شده است را كنار آن دو قرار دهند سپس بپرسید كه عدد دسته چیست. چند تـا چـوب
خط دارد و عدد مربوط به دسته را با صدای بلند بگویند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید كه در این كلاس تعداد دانش آموزان هر
ردیفی كه شما نام میبرید )برای مثال ردیف سوم( را با چوب خط نـشان دهنـد و سـپس عـدد مربـوط بـه آن ر
بنویسند.
∗∗∗ حال به صفحه 58كتاب برگردید و فعالیتهای مربوطه را انجام دهید. مانند نمونه دانش آموزان باید تعداد
اشیاء هر دسته را با چوب خط و سپس با نماد عددی نشان دهند. سپس مربعهای شگفتانگیز 4*4را با نمادهای
عددی كامل كنند.
توصیههای آموزشی:
.1از دانش آموزان بخواهید اشیاء مختلفی را كه در منزل میبینند بشمارند و عدد مربوط به آن را با چوب خط
و نماد عدد نمایش داده و كنار آن بچسبانند.
.2دانش آموزان ممكن است مربع های شگفت انگیز را به روشهای مختلف حل كنند. به آنهـا ایـن فرصـت ر
بدهید تا روش خود را در كلاس مطرح كنند.
.3ممكن است در حل مربع شگفت انگیز ابتدا مربع های كوچك را پر كنند سـپس بـا دیـدن ردیـف و سـتون
مربع بزرگ درستی یا نادرستی حل خود را آزمایش كنند. در این صورت انتخاب نقطههای شروع اهمیت پیـد
می كند . برای مثال در حل مربع سمت راست نقطه شروع كامل كردن مربع كوچك بـالا سـمت راسـت اسـت
سپس ردیف دوم از بالا كامل می شود. بعد از آن نوبت به اولین ستون از سمت راست می رسد.صفحه: 59
اهداف:
.1تشخیص بازنماییهای مختلف عدد .5
.2بیان مصادیق روزمره عدد .5
.3توانایی نوشتن درست نماد عدد .5
روش تدریس:
در اطراف خود )كلاس درس یا محیط خارج از كلاس( مصادیقی از عدد 5را با كمك دانـش آمـوزان پیـدا
كنید. برای مثال 5انگشت دست یا گل و ستاره 5پر.سپس عـدد 5را بـا انگـشتان دسـت خـود از پـشت و رو بـه
دانش آموزان نشان دهید.
∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و نشان دهید كه در هر ردیف این كلاس 5دانش آموز نشسته اسـت ) 3تـا
در یك ردیف و 2تا در ردیف بعدی.(
∗∗∗ حال به صفحه 59كتاب برگردید و هر تصویر را كه به دانش آموزان نـشان مـی دهیـد بـه نمونـه هـای آن
تصویر در صفحات قبل برگشته ضمن یادآوری عدد 5نمایشهای آن را تأكید و مرور كنید. سپس نوشتن عـدد
5را آموزش دهید و از دانش آموزان بخواهید پایین صفحه را كامل كنند.
توصیههای آموزشی:
.1به نقطه شروع و جهت حركت قلم در هنگام نوشتن نماد عدد 5تأكید كنید. در ابتدا نماد بدون دندانـه عـدد
5را به كار نبرید تا دانش آموزان نماد درست را به طور كامل یاد بگیرند.
.2می توانید با استفاده از 2رنگ مختلف چینه، دستههای 5تایی بسازید و به این ترتیـب تركیـبهـای مختلـف
2تایی عدد 5را به دست آورید. به همین ترتیب می توانید تركیب های 3تایی یا بیشتر را هم تمرین كنید.
.3ساختن شكل با 5چوب كبریـت، 5مثلـث متـساوی الاضـلاع، 5مربـع، 5چینـه و 5شـش ضـلعی منـتظم را
فراموش نكنید.

   ادامه  مطلب 

  ٢٥
صفحه: 60
اهداف:
.1درك مفهوم تقارن.
.2شناخت و تشخیص اشكال متقارن.
.3شناخت و تشخیص اشتیاء متقارن محیط پیرامونی.
.4كسب مهارت در درك و كشف قانون الگوی شطرنجی و توانایی ادامه دادن آن.
روش تدریس:
ابزارهای مورد نیاز: برش متقارن اشكال هندسی كه با استفاده از كاغذ ساخته شده است. برش متقارن بعضی از
اشكال محیط پیرامونی كه با استفاده از كاغذ ساخته شده است مثل پروانه، درخت كاج و ... .
اشكال برش داده شـده را در اختیـار دانـش آمـوز قـرار داده و بپرسـید كـه كـدام در نیمـه یـك شـكل كامـل را
میسازند . آنها را كنار یكدیگر قرار دهید. همچنین می توانید شكلهای متقارن را به دانش آمـوزان نـشان داده از
روی خط تقارن آن شكل را تا كنید تا دانش آموزان ببینند كه دو نیمه شـكل كـاملاً مثـل هـم هـستند. سـپس از
روی خط تقارن شكل را ببرید و دو نیمه آن را به دانش آموزان نشان دهید.
∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید كه آیا در این تصویر شكلهایی میبینند كـه دو
نیمه آن مثل هم باشند؟ برای مثال میتوانند به شكل گل یا گلدان اشاره كنند. از آنها بخواهید خطی كه دو نیمـه
شكل را به وجود می آورد را رسم كنند.
∗∗∗ حال به صفحه 60كتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید دو نیمهای كه در این صفحه یـك شـكل را
كامل میكنند با خط به هم وصل كنند. با كمك رنگها تشخیص این موضـوع سـاده بـه نظـر مـیرسـد سـپس بـا
توضیح خطی كه دو نیمه مثل هم را در شكل به وجود آورده از آنها بخواهید دو نیمـه شـكل را كـاملاً مثـل هـم
رنگ كنند.
در قسمت پایین صفحه بعد از اینكه شكل تكرارشونده را تشخیص داده و رسم كردنـد ازآنهـا بخواهیـد الگـو را
ادامه دهند. سپس یك شكل با 5مربع رنگی در نظر بگیرید و با آن یك الگوی تكرارشونده بسازند.
توصیههای آموزشی:
.1در این فعالیت قرار نیست دانش آموزان فقط با خط راست دو نیمه یك شكل را به هم وصل كنند. بلكـه بـا
هر نوع خطی می توانند این كار را انجام دهند.
.2از دانش آموزان بخواهید فكر كنند كه چگونه یك شیئ مثل درخت را میتوان به دو نیمـه مـساوی تقـسیم
كنند و اگر بتوانند هر نیمه را جداگانه نقاشی كنند. در صورت لـزوم تـا كـردن كاغـذ را از روی خـط تقـارن را
یادآور شوید.
.3به دانش آموزان می توانید فعالیتی مانند فعالیت این صفحه كتاب دهید و از آنها بخواهیـد در منـزل دو نیمـه
یك شكل را به هم وصل كنندو با این تفاوت كه در آن فعالیت در بعضی از شكلها فقط یك نیمه وجـود داشـته
باشد.

.4در الگوی پایین صفحه تكرار شونده دارای تقارن است. این موضوع را می توانید به دانش آمـوزان
كنید.
.5توجه دانش آموزان را به شكل های متقارنی كه در كلاس و یا مدرسه وجود دارد جلب كنید.

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 17 دی 1395
فاطمه پاریاد
یکشنبه 2 تیر 1398 06:12 ب.ظ

Really quite a lot of good material!
interactions for cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis generisches kanada cialis sicuro in linea comprar cialis navarr when will generic cialis be available cialis great britain buy cialis cheap 10 mg cialis italia gratis generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 10:30 ق.ظ

You actually explained it well!
low dose cialis blood pressure acquisto online cialis warnings for cialis cialis 5 mg buy cialis for sale south africa interactions for cialis effetti del cialis precios cialis peru cialis billig cialis name brand cheap
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:40 ق.ظ

Incredible tons of beneficial material!
cialis venta a domicilio cheap cialis cialis name brand cheap click now cialis from canada viagra vs cialis vs levitra cialis generisches kanada cialis rezeptfrei sterreich cialis 20mg prix en pharmacie achat cialis en suisse cialis online nederland
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:50 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis 5mg prix tadalafil 40 mg cialis what if i take click now buy cialis brand the best site cialis tablets callus cialis efficacit cialis online holland cialis en mexico precio canadian discount cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:20 ب.ظ

Whoa lots of helpful info!
buy online cialis 5mg discount cialis cialis 5 mg funziona buy cialis uk no prescription overnight cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci cialis manufacturer coupon buying cialis in colombia buy cialis cialis authentique suisse
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:47 ق.ظ

This is nicely expressed. .
weblink price cialis best generic drugs cialis india cialis 100mg cost pastillas cialis y alcoho cialis online holland buy cialis cheap 10 mg cialis daily dose generic american pharmacy cialis usa cialis online cialis italia gratis
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:59 ق.ظ

Thank you, I enjoy this.
cialis dosage amounts cialis professional from usa compare prices cialis uk generic cialis soft gels buy cialis online nz cialis online nederland buy cialis online legal cialis e hiv cuanto cuesta cialis yaho calis
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:29 ب.ظ

You actually stated that superbly!
we like it cialis soft gel cialis from canada cost of cialis per pill buy generic cialis generic cialis 20mg tablets opinioni cialis generico 40 mg cialis what if i take buy cialis online dosagem ideal cialis cialis kamagra levitra
شنبه 25 خرداد 1398 04:18 ب.ظ

Thanks a lot, Good stuff!
tadalafil 20mg buying cialis on internet acheter cialis meilleur pri chinese cialis 50 mg cialis efficacit buying cialis in colombia cialis 20 mg cost cialis online prix cialis once a da cialis generisches kanada
جمعه 30 فروردین 1398 10:06 ب.ظ
スーパーコピー 通販_コピーブランド 優良店!
جمعه 30 فروردین 1398 10:05 ب.ظ
ブランドコピー,スーパーコピーブランド財布、バッグ、時計安売り激安市場通販専門店
جمعه 23 فروردین 1398 04:45 ب.ظ

Info very well applied!!
drugs for sale online canadianpharmacyusa24h canada drug pharmacy canadian drugstore northwest pharmacies buy viagra online usa canadian pharcharmy online canadian medications 247 reputable canadian prescriptions online canadian rxlist
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:06 ق.ظ

Thank you, Terrific stuff!
trusted pharmacy canada scam online pharmacies legitimate canadian drugs pharmacy onesource canada online pharmacies legitimate northwest pharmacies order canadian prescriptions online canadian medications list canada online pharmacy trust pharmacy canada reviews
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:59 ق.ظ
レプリカルイヴィトン、グッチ、シャネル、エルメス、プラダ、セリーヌ、クロムハーツ
جمعه 16 آذر 1397 05:10 ق.ظ

Nicely voiced really! !
cialis price thailand costo in farmacia cialis cialis price in bangalore cialis kamagra levitra cialis generic availability cialis professional from usa generic cialis at the pharmacy buy cheap cialis in uk cialis billig what is cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:56 ق.ظ

You have made your point.
look here cialis order on line cialis lilly tadalafi cialis for bph cialis free trial opinioni cialis generico buying brand cialis online cialis from canada price cialis per pill american pharmacy cialis we use it 50 mg cialis dose
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:31 ق.ظ

You suggested that fantastically!
click now buy cialis brand cialis pills in singapore tadalafil 5mg cialis italia gratis cialis sicuro in linea cialis free trial cialis coupon cialis official site we like it cialis price cialis sale online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:05 ق.ظ

Position very well applied!.
callus cialis generika in deutschland kaufen order a sample of cialis cialis diario compra order cialis from india prix cialis once a da cialis patent expiration prezzo di cialis in bulgaria cialis purchasing prices on cialis 10 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 02:59 ب.ظ

You reported this very well.
order generic cialis online wow look it cialis mexico buying cialis overnight cialis online deutschland we like it safe cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis online napol only best offers 100mg cialis we choice cialis uk cialis usa cost
دوشنبه 12 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Seriously all kinds of wonderful facts.
buy online cialis 5mg cialis name brand cheap cialis alternative cialis en 24 hora cialis online only best offers cialis use online cialis when will generic cialis be available cialis for sale south africa online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:16 ب.ظ

Cheers! A good amount of information.

buy cheap cialis in uk cialis daily new zealand cialis for sale south africa buy original cialis venta cialis en espaa calis cialis cipla best buy costo in farmacia cialis enter site natural cialis generic cialis review uk
یکشنبه 11 آذر 1397 03:30 ق.ظ

Thanks, Loads of facts.

cialis uk next day 40 mg cialis what if i take cialis taglich achat cialis en suisse cialis usa cost cialis bula opinioni cialis generico cialis generico en mexico generic cialis soft gels tadalafilo
شنبه 10 آذر 1397 03:54 ب.ظ

Truly many of good advice!
cialis 5mg female cialis no prescription canadian discount cialis order a sample of cialis cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription online cialis cialis with 2 days delivery cialis online nederland cialis flussig
شنبه 10 آذر 1397 03:06 ق.ظ

You stated it wonderfully.
does cialis cause gout cialis 5 mg costo in farmacia cialis cialis prices in england cialis 20 mg generic cialis review uk ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg best price we use it 50 mg cialis dose cialis billig
جمعه 9 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Truly lots of excellent information.
when will generic cialis be available only best offers 100mg cialis buying cialis overnight cialis for bph click here to buy cialis ou acheter du cialis pas cher no prescription cialis cheap acquisto online cialis we recommend cialis best buy cialis 5 effetti collaterali
جمعه 9 آذر 1397 04:03 ق.ظ

You have made your position extremely well.!
brand cialis nl tadalafil tablets cialis online deutschland buying cialis on internet callus cialis et insomni cialis 5 mg effetti collateral safe site to buy cialis online when will generic cialis be available buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:41 ب.ظ

You've made your point.
cialis efficacit tesco price cialis bulk cialis the best site cialis tablets cialis price thailand cialis herbs price cialis per pill cialis mit grapefruitsaft cialis pills in singapore tadalafil 20mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:14 ب.ظ

Tips effectively taken..
fast cialis online cialis wir preise free generic cialis we recommend cheapest cialis only best offers cialis use when can i take another cialis cialis generico en mexico brand cialis generic how much does a cialis cost generic cialis pill online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:10 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis 5 mg para diabeticos cialis coupon tadalafil 10 mg cialis 20 mg best price cialis australian price cialis arginine interactio il cialis quanto costa generic cialis pill online tadalafilo cialis cipla best buy
جمعه 20 مهر 1397 01:10 ق.ظ

Many thanks, Plenty of info!

generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 20mg levitra prices generic levitra levitra 20mg generic levitra vardenafil buy generic levitra buy levitra 10mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30