تبلیغات
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی) - ص 58 و 59 ریاضی
 
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی)
معلمی شغل نیست . هنر است ایثار است . عشق است . اگر به دیده شغل به آن می نگری رهایش کن. معلم شهید رجایی.
درباره وبلاگ


مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چگنی
اینجانب آموزگار ابتدایی شهرستان چگنی می باشم . این وبلاگ علمی -آموزشی را به سنگربانان علم و دانش تقدیم می کنم . امید دارم با نظرات خوبتون منو در ارائه بهتر اون یاری کنید.


در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای
می سازیم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
و دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان
و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غایب بکند
و بجز ایمانش
هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغز ها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس هایی بدهند
که به جای مغز دل هاتسخیر کند .

مدیر وبلاگ : فاطمه پاریاد
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
صفحه: 58
اهداف:
.1تبدیل نمایش چوب خطی به نماد عددی.
.2درك و ارائه نمایشهای مختلف یك عدد.
.3تمرین حل مربع شگفت انگیز با استفاده از نمادهای عدد.
روش تدریس:
ابزارهای مورد نیاز: .1كارتهایی كه روی آنها شماره 1تا 4نوشته شده است )در صورت نداشتن كـارت بـا
استفاده از كاغذ و نوشتن عددها و تكثیر آنها می توانید این كار را انجام دهیـد.( .2اشـیایی مثـل چینـه، دكمـه،
عدس و ... . .3كارتهایی كه روی آنها چوب خط 4تایی، 3تایی، 2تایی و یكی نوشته شده است.
از دانش آموزان بخواهید تعدادی اشیاء مثل هم را جدا كنند )حداكثر 4تا( سپس از آنهـا بخواهیـد بـه تعـداد آن
اشیاء كارتهایی كه روی آن چوب خط مربوطه رسم شده است را كنار آن قـرار دهنـد سـپس كـارتی كـه عـدد
مربوطه به آن دسته نوشته شده است را كنار آن دو قرار دهند سپس بپرسید كه عدد دسته چیست. چند تـا چـوب
خط دارد و عدد مربوط به دسته را با صدای بلند بگویند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید كه در این كلاس تعداد دانش آموزان هر
ردیفی كه شما نام میبرید )برای مثال ردیف سوم( را با چوب خط نـشان دهنـد و سـپس عـدد مربـوط بـه آن ر
بنویسند.
∗∗∗ حال به صفحه 58كتاب برگردید و فعالیتهای مربوطه را انجام دهید. مانند نمونه دانش آموزان باید تعداد
اشیاء هر دسته را با چوب خط و سپس با نماد عددی نشان دهند. سپس مربعهای شگفتانگیز 4*4را با نمادهای
عددی كامل كنند.
توصیههای آموزشی:
.1از دانش آموزان بخواهید اشیاء مختلفی را كه در منزل میبینند بشمارند و عدد مربوط به آن را با چوب خط
و نماد عدد نمایش داده و كنار آن بچسبانند.
.2دانش آموزان ممكن است مربع های شگفت انگیز را به روشهای مختلف حل كنند. به آنهـا ایـن فرصـت ر
بدهید تا روش خود را در كلاس مطرح كنند.
.3ممكن است در حل مربع شگفت انگیز ابتدا مربع های كوچك را پر كنند سـپس بـا دیـدن ردیـف و سـتون
مربع بزرگ درستی یا نادرستی حل خود را آزمایش كنند. در این صورت انتخاب نقطههای شروع اهمیت پیـد
می كند . برای مثال در حل مربع سمت راست نقطه شروع كامل كردن مربع كوچك بـالا سـمت راسـت اسـت
سپس ردیف دوم از بالا كامل می شود. بعد از آن نوبت به اولین ستون از سمت راست می رسد.صفحه: 59
اهداف:
.1تشخیص بازنماییهای مختلف عدد .5
.2بیان مصادیق روزمره عدد .5
.3توانایی نوشتن درست نماد عدد .5
روش تدریس:
در اطراف خود )كلاس درس یا محیط خارج از كلاس( مصادیقی از عدد 5را با كمك دانـش آمـوزان پیـدا
كنید. برای مثال 5انگشت دست یا گل و ستاره 5پر.سپس عـدد 5را بـا انگـشتان دسـت خـود از پـشت و رو بـه
دانش آموزان نشان دهید.
∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و نشان دهید كه در هر ردیف این كلاس 5دانش آموز نشسته اسـت ) 3تـا
در یك ردیف و 2تا در ردیف بعدی.(
∗∗∗ حال به صفحه 59كتاب برگردید و هر تصویر را كه به دانش آموزان نـشان مـی دهیـد بـه نمونـه هـای آن
تصویر در صفحات قبل برگشته ضمن یادآوری عدد 5نمایشهای آن را تأكید و مرور كنید. سپس نوشتن عـدد
5را آموزش دهید و از دانش آموزان بخواهید پایین صفحه را كامل كنند.
توصیههای آموزشی:
.1به نقطه شروع و جهت حركت قلم در هنگام نوشتن نماد عدد 5تأكید كنید. در ابتدا نماد بدون دندانـه عـدد
5را به كار نبرید تا دانش آموزان نماد درست را به طور كامل یاد بگیرند.
.2می توانید با استفاده از 2رنگ مختلف چینه، دستههای 5تایی بسازید و به این ترتیـب تركیـبهـای مختلـف
2تایی عدد 5را به دست آورید. به همین ترتیب می توانید تركیب های 3تایی یا بیشتر را هم تمرین كنید.
.3ساختن شكل با 5چوب كبریـت، 5مثلـث متـساوی الاضـلاع، 5مربـع، 5چینـه و 5شـش ضـلعی منـتظم را
فراموش نكنید.

   ادامه  مطلب 

  ٢٥
صفحه: 60
اهداف:
.1درك مفهوم تقارن.
.2شناخت و تشخیص اشكال متقارن.
.3شناخت و تشخیص اشتیاء متقارن محیط پیرامونی.
.4كسب مهارت در درك و كشف قانون الگوی شطرنجی و توانایی ادامه دادن آن.
روش تدریس:
ابزارهای مورد نیاز: برش متقارن اشكال هندسی كه با استفاده از كاغذ ساخته شده است. برش متقارن بعضی از
اشكال محیط پیرامونی كه با استفاده از كاغذ ساخته شده است مثل پروانه، درخت كاج و ... .
اشكال برش داده شـده را در اختیـار دانـش آمـوز قـرار داده و بپرسـید كـه كـدام در نیمـه یـك شـكل كامـل را
میسازند . آنها را كنار یكدیگر قرار دهید. همچنین می توانید شكلهای متقارن را به دانش آمـوزان نـشان داده از
روی خط تقارن آن شكل را تا كنید تا دانش آموزان ببینند كه دو نیمه شـكل كـاملاً مثـل هـم هـستند. سـپس از
روی خط تقارن شكل را ببرید و دو نیمه آن را به دانش آموزان نشان دهید.
∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید كه آیا در این تصویر شكلهایی میبینند كـه دو
نیمه آن مثل هم باشند؟ برای مثال میتوانند به شكل گل یا گلدان اشاره كنند. از آنها بخواهید خطی كه دو نیمـه
شكل را به وجود می آورد را رسم كنند.
∗∗∗ حال به صفحه 60كتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید دو نیمهای كه در این صفحه یـك شـكل را
كامل میكنند با خط به هم وصل كنند. با كمك رنگها تشخیص این موضـوع سـاده بـه نظـر مـیرسـد سـپس بـا
توضیح خطی كه دو نیمه مثل هم را در شكل به وجود آورده از آنها بخواهید دو نیمـه شـكل را كـاملاً مثـل هـم
رنگ كنند.
در قسمت پایین صفحه بعد از اینكه شكل تكرارشونده را تشخیص داده و رسم كردنـد ازآنهـا بخواهیـد الگـو را
ادامه دهند. سپس یك شكل با 5مربع رنگی در نظر بگیرید و با آن یك الگوی تكرارشونده بسازند.
توصیههای آموزشی:
.1در این فعالیت قرار نیست دانش آموزان فقط با خط راست دو نیمه یك شكل را به هم وصل كنند. بلكـه بـا
هر نوع خطی می توانند این كار را انجام دهند.
.2از دانش آموزان بخواهید فكر كنند كه چگونه یك شیئ مثل درخت را میتوان به دو نیمـه مـساوی تقـسیم
كنند و اگر بتوانند هر نیمه را جداگانه نقاشی كنند. در صورت لـزوم تـا كـردن كاغـذ را از روی خـط تقـارن را
یادآور شوید.
.3به دانش آموزان می توانید فعالیتی مانند فعالیت این صفحه كتاب دهید و از آنها بخواهیـد در منـزل دو نیمـه
یك شكل را به هم وصل كنندو با این تفاوت كه در آن فعالیت در بعضی از شكلها فقط یك نیمه وجـود داشـته
باشد.

.4در الگوی پایین صفحه تكرار شونده دارای تقارن است. این موضوع را می توانید به دانش آمـوزان
كنید.
.5توجه دانش آموزان را به شكل های متقارنی كه در كلاس و یا مدرسه وجود دارد جلب كنید.

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 17 دی 1395
فاطمه پاریاد
شنبه 31 شهریور 1397 10:48 ب.ظ

Very good info. Thanks a lot!
canadian pharmacy king north west pharmacies canada canada medications buy canadian online pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy canada medication cost safe canadian online pharmacies drugs for sale candida viagra canada medications cheap
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:38 ب.ظ

You actually reported it really well.
wow cialis 20 generic cialis 20mg tablets cialis et insomni venta cialis en espaa only best offers 100mg cialis generic for cialis costo in farmacia cialis venta de cialis canada cialis online deutschland non 5 mg cialis generici
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:37 ق.ظ

Good info, Thank you!
order viagra online with prescription buy viagra generic buy viagra online next day delivery how to get viagra uk viagr how to buy viagra online without prescription buy viagra online no prescription viagra online pharmacy usa buy viagra cheaply buy viagra online safe
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:05 ق.ظ

Kudos! A lot of content!

brand cialis generic cialis et insomni cialis with 2 days delivery cialis rezeptfrei we recommend cialis best buy cialis italia gratis prices for cialis 50mg cialis authentique suisse cialis canada on line cialis coupon
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:33 ب.ظ

This is nicely expressed! .
where to buy cialis in ontario prix cialis once a da cost of cialis per pill prices for cialis 50mg venta de cialis canada cialis generico cialis en 24 hora only here cialis pills usa cialis online viagra or cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:05 ق.ظ

Beneficial stuff. Kudos!
cialis coupons printable cialis name brand cheap cialis for bph comprar cialis 10 espa241a side effects of cialis cialis 20mg preis cf prescription doctor cialis buy name brand cialis on line interactions for cialis cialis diario compra
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:42 ق.ظ

Whoa loads of terrific knowledge!
cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis navarr pastillas cialis y alcoho cialis generico online cialis savings card side effects for cialis canadian cialis cialis rezeptfrei sterreich buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:07 ب.ظ

Well expressed of course! .
cialis generika cialis uk next day cialis for sale buy generic cialis generic for cialis cialis 5mg cialis great britain precios de cialis generico cialis sans ordonnance fast cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:57 ب.ظ

Many thanks. Excellent stuff.
where to buy viagra cheap buy viagra sildenafil online how to order viagra buy viagra online price viagra online pharmacy herbal viagra how to get cheap viagra viagra online purchase buy viagra super active where to buy viagra online
شنبه 18 فروردین 1397 04:46 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of content!

we use it cialis online store cialis for bph cialis herbs generic low dose cialis usa cialis online acquisto online cialis cialis purchasing how do cialis pills work cialis side effects dangers buy brand cialis cheap
شنبه 4 فروردین 1397 03:29 ق.ظ

Amazing info, Appreciate it.
dose size of cialis cialis for bph chinese cialis 50 mg cialis generisches kanada safe site to buy cialis online cialis 100 mg 30 tablet dose size of cialis side effects for cialis cialis official site cialis purchasing
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:47 ق.ظ

Wow plenty of useful information!
india cialis 100mg cost cialis pills in singapore cialis daily new zealand acheter cialis meilleur pri cialis therapie canadian drugs generic cialis viagra cialis levitra cialis baratos compran uk cialis 50 mg soft tab cialis taglich
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:59 ق.ظ
Hello are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
Useful information. Lucky me I found your web site unintentionally,
and I am surprised why this coincidence did not came about in advance!
I bookmarked it.
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:01 ب.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day.
It will always be exciting to read through content from other authors and
use a little something from their web sites.
جمعه 13 مرداد 1396 02:51 ب.ظ
Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web
site is fantastic, as well as the content!
جمعه 6 مرداد 1396 11:09 ب.ظ
Good article. I will be dealing with many of these issues as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر