تبلیغات
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی) - ص 58 و 59 ریاضی
 
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی)
معلمی شغل نیست . هنر است ایثار است . عشق است . اگر به دیده شغل به آن می نگری رهایش کن. معلم شهید رجایی.
درباره وبلاگ


مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چگنی
اینجانب آموزگار ابتدایی شهرستان چگنی می باشم . این وبلاگ علمی -آموزشی را به سنگربانان علم و دانش تقدیم می کنم . امید دارم با نظرات خوبتون منو در ارائه بهتر اون یاری کنید.


در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای
می سازیم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
و دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان
و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غایب بکند
و بجز ایمانش
هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغز ها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس هایی بدهند
که به جای مغز دل هاتسخیر کند .

مدیر وبلاگ : فاطمه پاریاد
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
صفحه: 58
اهداف:
.1تبدیل نمایش چوب خطی به نماد عددی.
.2درك و ارائه نمایشهای مختلف یك عدد.
.3تمرین حل مربع شگفت انگیز با استفاده از نمادهای عدد.
روش تدریس:
ابزارهای مورد نیاز: .1كارتهایی كه روی آنها شماره 1تا 4نوشته شده است )در صورت نداشتن كـارت بـا
استفاده از كاغذ و نوشتن عددها و تكثیر آنها می توانید این كار را انجام دهیـد.( .2اشـیایی مثـل چینـه، دكمـه،
عدس و ... . .3كارتهایی كه روی آنها چوب خط 4تایی، 3تایی، 2تایی و یكی نوشته شده است.
از دانش آموزان بخواهید تعدادی اشیاء مثل هم را جدا كنند )حداكثر 4تا( سپس از آنهـا بخواهیـد بـه تعـداد آن
اشیاء كارتهایی كه روی آن چوب خط مربوطه رسم شده است را كنار آن قـرار دهنـد سـپس كـارتی كـه عـدد
مربوطه به آن دسته نوشته شده است را كنار آن دو قرار دهند سپس بپرسید كه عدد دسته چیست. چند تـا چـوب
خط دارد و عدد مربوط به دسته را با صدای بلند بگویند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید كه در این كلاس تعداد دانش آموزان هر
ردیفی كه شما نام میبرید )برای مثال ردیف سوم( را با چوب خط نـشان دهنـد و سـپس عـدد مربـوط بـه آن ر
بنویسند.
∗∗∗ حال به صفحه 58كتاب برگردید و فعالیتهای مربوطه را انجام دهید. مانند نمونه دانش آموزان باید تعداد
اشیاء هر دسته را با چوب خط و سپس با نماد عددی نشان دهند. سپس مربعهای شگفتانگیز 4*4را با نمادهای
عددی كامل كنند.
توصیههای آموزشی:
.1از دانش آموزان بخواهید اشیاء مختلفی را كه در منزل میبینند بشمارند و عدد مربوط به آن را با چوب خط
و نماد عدد نمایش داده و كنار آن بچسبانند.
.2دانش آموزان ممكن است مربع های شگفت انگیز را به روشهای مختلف حل كنند. به آنهـا ایـن فرصـت ر
بدهید تا روش خود را در كلاس مطرح كنند.
.3ممكن است در حل مربع شگفت انگیز ابتدا مربع های كوچك را پر كنند سـپس بـا دیـدن ردیـف و سـتون
مربع بزرگ درستی یا نادرستی حل خود را آزمایش كنند. در این صورت انتخاب نقطههای شروع اهمیت پیـد
می كند . برای مثال در حل مربع سمت راست نقطه شروع كامل كردن مربع كوچك بـالا سـمت راسـت اسـت
سپس ردیف دوم از بالا كامل می شود. بعد از آن نوبت به اولین ستون از سمت راست می رسد.صفحه: 59
اهداف:
.1تشخیص بازنماییهای مختلف عدد .5
.2بیان مصادیق روزمره عدد .5
.3توانایی نوشتن درست نماد عدد .5
روش تدریس:
در اطراف خود )كلاس درس یا محیط خارج از كلاس( مصادیقی از عدد 5را با كمك دانـش آمـوزان پیـدا
كنید. برای مثال 5انگشت دست یا گل و ستاره 5پر.سپس عـدد 5را بـا انگـشتان دسـت خـود از پـشت و رو بـه
دانش آموزان نشان دهید.
∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و نشان دهید كه در هر ردیف این كلاس 5دانش آموز نشسته اسـت ) 3تـا
در یك ردیف و 2تا در ردیف بعدی.(
∗∗∗ حال به صفحه 59كتاب برگردید و هر تصویر را كه به دانش آموزان نـشان مـی دهیـد بـه نمونـه هـای آن
تصویر در صفحات قبل برگشته ضمن یادآوری عدد 5نمایشهای آن را تأكید و مرور كنید. سپس نوشتن عـدد
5را آموزش دهید و از دانش آموزان بخواهید پایین صفحه را كامل كنند.
توصیههای آموزشی:
.1به نقطه شروع و جهت حركت قلم در هنگام نوشتن نماد عدد 5تأكید كنید. در ابتدا نماد بدون دندانـه عـدد
5را به كار نبرید تا دانش آموزان نماد درست را به طور كامل یاد بگیرند.
.2می توانید با استفاده از 2رنگ مختلف چینه، دستههای 5تایی بسازید و به این ترتیـب تركیـبهـای مختلـف
2تایی عدد 5را به دست آورید. به همین ترتیب می توانید تركیب های 3تایی یا بیشتر را هم تمرین كنید.
.3ساختن شكل با 5چوب كبریـت، 5مثلـث متـساوی الاضـلاع، 5مربـع، 5چینـه و 5شـش ضـلعی منـتظم را
فراموش نكنید.

   ادامه  مطلب 

  ٢٥
صفحه: 60
اهداف:
.1درك مفهوم تقارن.
.2شناخت و تشخیص اشكال متقارن.
.3شناخت و تشخیص اشتیاء متقارن محیط پیرامونی.
.4كسب مهارت در درك و كشف قانون الگوی شطرنجی و توانایی ادامه دادن آن.
روش تدریس:
ابزارهای مورد نیاز: برش متقارن اشكال هندسی كه با استفاده از كاغذ ساخته شده است. برش متقارن بعضی از
اشكال محیط پیرامونی كه با استفاده از كاغذ ساخته شده است مثل پروانه، درخت كاج و ... .
اشكال برش داده شـده را در اختیـار دانـش آمـوز قـرار داده و بپرسـید كـه كـدام در نیمـه یـك شـكل كامـل را
میسازند . آنها را كنار یكدیگر قرار دهید. همچنین می توانید شكلهای متقارن را به دانش آمـوزان نـشان داده از
روی خط تقارن آن شكل را تا كنید تا دانش آموزان ببینند كه دو نیمه شـكل كـاملاً مثـل هـم هـستند. سـپس از
روی خط تقارن شكل را ببرید و دو نیمه آن را به دانش آموزان نشان دهید.
∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید كه آیا در این تصویر شكلهایی میبینند كـه دو
نیمه آن مثل هم باشند؟ برای مثال میتوانند به شكل گل یا گلدان اشاره كنند. از آنها بخواهید خطی كه دو نیمـه
شكل را به وجود می آورد را رسم كنند.
∗∗∗ حال به صفحه 60كتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید دو نیمهای كه در این صفحه یـك شـكل را
كامل میكنند با خط به هم وصل كنند. با كمك رنگها تشخیص این موضـوع سـاده بـه نظـر مـیرسـد سـپس بـا
توضیح خطی كه دو نیمه مثل هم را در شكل به وجود آورده از آنها بخواهید دو نیمـه شـكل را كـاملاً مثـل هـم
رنگ كنند.
در قسمت پایین صفحه بعد از اینكه شكل تكرارشونده را تشخیص داده و رسم كردنـد ازآنهـا بخواهیـد الگـو را
ادامه دهند. سپس یك شكل با 5مربع رنگی در نظر بگیرید و با آن یك الگوی تكرارشونده بسازند.
توصیههای آموزشی:
.1در این فعالیت قرار نیست دانش آموزان فقط با خط راست دو نیمه یك شكل را به هم وصل كنند. بلكـه بـا
هر نوع خطی می توانند این كار را انجام دهند.
.2از دانش آموزان بخواهید فكر كنند كه چگونه یك شیئ مثل درخت را میتوان به دو نیمـه مـساوی تقـسیم
كنند و اگر بتوانند هر نیمه را جداگانه نقاشی كنند. در صورت لـزوم تـا كـردن كاغـذ را از روی خـط تقـارن را
یادآور شوید.
.3به دانش آموزان می توانید فعالیتی مانند فعالیت این صفحه كتاب دهید و از آنها بخواهیـد در منـزل دو نیمـه
یك شكل را به هم وصل كنندو با این تفاوت كه در آن فعالیت در بعضی از شكلها فقط یك نیمه وجـود داشـته
باشد.

.4در الگوی پایین صفحه تكرار شونده دارای تقارن است. این موضوع را می توانید به دانش آمـوزان
كنید.
.5توجه دانش آموزان را به شكل های متقارنی كه در كلاس و یا مدرسه وجود دارد جلب كنید.

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 17 دی 1395
فاطمه پاریاد
جمعه 16 آذر 1397 05:10 ق.ظ

Nicely voiced really! !
cialis price thailand costo in farmacia cialis cialis price in bangalore cialis kamagra levitra cialis generic availability cialis professional from usa generic cialis at the pharmacy buy cheap cialis in uk cialis billig what is cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:56 ق.ظ

You have made your point.
look here cialis order on line cialis lilly tadalafi cialis for bph cialis free trial opinioni cialis generico buying brand cialis online cialis from canada price cialis per pill american pharmacy cialis we use it 50 mg cialis dose
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:31 ق.ظ

You suggested that fantastically!
click now buy cialis brand cialis pills in singapore tadalafil 5mg cialis italia gratis cialis sicuro in linea cialis free trial cialis coupon cialis official site we like it cialis price cialis sale online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:05 ق.ظ

Position very well applied!.
callus cialis generika in deutschland kaufen order a sample of cialis cialis diario compra order cialis from india prix cialis once a da cialis patent expiration prezzo di cialis in bulgaria cialis purchasing prices on cialis 10 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 02:59 ب.ظ

You reported this very well.
order generic cialis online wow look it cialis mexico buying cialis overnight cialis online deutschland we like it safe cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis online napol only best offers 100mg cialis we choice cialis uk cialis usa cost
دوشنبه 12 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Seriously all kinds of wonderful facts.
buy online cialis 5mg cialis name brand cheap cialis alternative cialis en 24 hora cialis online only best offers cialis use online cialis when will generic cialis be available cialis for sale south africa online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:16 ب.ظ

Cheers! A good amount of information.

buy cheap cialis in uk cialis daily new zealand cialis for sale south africa buy original cialis venta cialis en espaa calis cialis cipla best buy costo in farmacia cialis enter site natural cialis generic cialis review uk
یکشنبه 11 آذر 1397 03:30 ق.ظ

Thanks, Loads of facts.

cialis uk next day 40 mg cialis what if i take cialis taglich achat cialis en suisse cialis usa cost cialis bula opinioni cialis generico cialis generico en mexico generic cialis soft gels tadalafilo
شنبه 10 آذر 1397 03:54 ب.ظ

Truly many of good advice!
cialis 5mg female cialis no prescription canadian discount cialis order a sample of cialis cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription online cialis cialis with 2 days delivery cialis online nederland cialis flussig
شنبه 10 آذر 1397 03:06 ق.ظ

You stated it wonderfully.
does cialis cause gout cialis 5 mg costo in farmacia cialis cialis prices in england cialis 20 mg generic cialis review uk ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg best price we use it 50 mg cialis dose cialis billig
جمعه 9 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Truly lots of excellent information.
when will generic cialis be available only best offers 100mg cialis buying cialis overnight cialis for bph click here to buy cialis ou acheter du cialis pas cher no prescription cialis cheap acquisto online cialis we recommend cialis best buy cialis 5 effetti collaterali
جمعه 9 آذر 1397 04:03 ق.ظ

You have made your position extremely well.!
brand cialis nl tadalafil tablets cialis online deutschland buying cialis on internet callus cialis et insomni cialis 5 mg effetti collateral safe site to buy cialis online when will generic cialis be available buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:41 ب.ظ

You've made your point.
cialis efficacit tesco price cialis bulk cialis the best site cialis tablets cialis price thailand cialis herbs price cialis per pill cialis mit grapefruitsaft cialis pills in singapore tadalafil 20mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:14 ب.ظ

Tips effectively taken..
fast cialis online cialis wir preise free generic cialis we recommend cheapest cialis only best offers cialis use when can i take another cialis cialis generico en mexico brand cialis generic how much does a cialis cost generic cialis pill online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:10 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis 5 mg para diabeticos cialis coupon tadalafil 10 mg cialis 20 mg best price cialis australian price cialis arginine interactio il cialis quanto costa generic cialis pill online tadalafilo cialis cipla best buy
جمعه 20 مهر 1397 01:10 ق.ظ

Many thanks, Plenty of info!

generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 20mg levitra prices generic levitra levitra 20mg generic levitra vardenafil buy generic levitra buy levitra 10mg
شنبه 7 مهر 1397 09:50 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
we choice cialis uk cialis soft tabs for sale acheter cialis kamagra cialis 5 mg schweiz we recommend cialis best buy canadian cialis viagra vs cialis cialis cuantos mg hay enter site 20 mg cialis cost low dose cialis blood pressure
شنبه 31 شهریور 1397 10:48 ب.ظ

Very good info. Thanks a lot!
canadian pharmacy king north west pharmacies canada canada medications buy canadian online pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy canada medication cost safe canadian online pharmacies drugs for sale candida viagra canada medications cheap
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:38 ب.ظ

You actually reported it really well.
wow cialis 20 generic cialis 20mg tablets cialis et insomni venta cialis en espaa only best offers 100mg cialis generic for cialis costo in farmacia cialis venta de cialis canada cialis online deutschland non 5 mg cialis generici
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:37 ق.ظ

Good info, Thank you!
order viagra online with prescription buy viagra generic buy viagra online next day delivery how to get viagra uk viagr how to buy viagra online without prescription buy viagra online no prescription viagra online pharmacy usa buy viagra cheaply buy viagra online safe
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:05 ق.ظ

Kudos! A lot of content!

brand cialis generic cialis et insomni cialis with 2 days delivery cialis rezeptfrei we recommend cialis best buy cialis italia gratis prices for cialis 50mg cialis authentique suisse cialis canada on line cialis coupon
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:33 ب.ظ

This is nicely expressed! .
where to buy cialis in ontario prix cialis once a da cost of cialis per pill prices for cialis 50mg venta de cialis canada cialis generico cialis en 24 hora only here cialis pills usa cialis online viagra or cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:05 ق.ظ

Beneficial stuff. Kudos!
cialis coupons printable cialis name brand cheap cialis for bph comprar cialis 10 espa241a side effects of cialis cialis 20mg preis cf prescription doctor cialis buy name brand cialis on line interactions for cialis cialis diario compra
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:42 ق.ظ

Whoa loads of terrific knowledge!
cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis navarr pastillas cialis y alcoho cialis generico online cialis savings card side effects for cialis canadian cialis cialis rezeptfrei sterreich buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:07 ب.ظ

Well expressed of course! .
cialis generika cialis uk next day cialis for sale buy generic cialis generic for cialis cialis 5mg cialis great britain precios de cialis generico cialis sans ordonnance fast cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:57 ب.ظ

Many thanks. Excellent stuff.
where to buy viagra cheap buy viagra sildenafil online how to order viagra buy viagra online price viagra online pharmacy herbal viagra how to get cheap viagra viagra online purchase buy viagra super active where to buy viagra online
شنبه 18 فروردین 1397 04:46 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of content!

we use it cialis online store cialis for bph cialis herbs generic low dose cialis usa cialis online acquisto online cialis cialis purchasing how do cialis pills work cialis side effects dangers buy brand cialis cheap
شنبه 4 فروردین 1397 03:29 ق.ظ

Amazing info, Appreciate it.
dose size of cialis cialis for bph chinese cialis 50 mg cialis generisches kanada safe site to buy cialis online cialis 100 mg 30 tablet dose size of cialis side effects for cialis cialis official site cialis purchasing
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:47 ق.ظ

Wow plenty of useful information!
india cialis 100mg cost cialis pills in singapore cialis daily new zealand acheter cialis meilleur pri cialis therapie canadian drugs generic cialis viagra cialis levitra cialis baratos compran uk cialis 50 mg soft tab cialis taglich
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:59 ق.ظ
Hello are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30