تبلیغات
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی) - صفحه: 61
 
کتاب اول (آموزشی- فرهنگی)
معلمی شغل نیست . هنر است ایثار است . عشق است . اگر به دیده شغل به آن می نگری رهایش کن. معلم شهید رجایی.
درباره وبلاگ


مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چگنی
اینجانب آموزگار ابتدایی شهرستان چگنی می باشم . این وبلاگ علمی -آموزشی را به سنگربانان علم و دانش تقدیم می کنم . امید دارم با نظرات خوبتون منو در ارائه بهتر اون یاری کنید.


در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای
می سازیم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
و دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان
و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غایب بکند
و بجز ایمانش
هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغز ها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس هایی بدهند
که به جای مغز دل هاتسخیر کند .

مدیر وبلاگ : فاطمه پاریاد
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اهداف:
.1درك مفهوم جمع و نوشتن حاصل جمع.
.2نمایش تصویری عمل جمع و نوشتن حاصل جمع به صورت نماد عددی.
.3تمرین حل مسئله كلامی با استفاده از راهبرد رسم شكل و شمارش.
روش تدریس:
با استفاده از اشیاء ملموس از دانش آموزان بخواهید عملیات ساده كه حاصل جمع آن حداكثر 5مـی شـود را
نمایش دهند. می توانید مسئله های كلامی برای دانش آموزان مطرح كنید و آنها یا ذهنی یا با رسـم شـكل روی
كاغذ حاصل جمع را پیدا كرده و عدد مربوط به آن را بنویسند.
∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخش برگردند و از آنها بپرسید كه بر روی نیمكـت ردیـف اول
چند دانش آموز نسشته است. در ردیف دوم چند دانش آموز نشسته اند؟ روی این دو ردیف چنـد دانـش آمـوز
نشسته اند؟ میتوانند مجموع را با انگشتان دست نشان دهند و یا حاصل را با صدای بلند اعلام كنند. با استفاده از
این صفحه می توانید مسائل كلامی مشابه طرح كنید.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه 61را انجام دهند و حاصل جمع را به صورت عددی بنویسند.
توصیههای آموزشی:
.1در اینجا دانش آموزان مفهوم جمع را با استفاده از نمایش های مختلفی كه تا به حال تمرین شـده اسـت مـی
سازند و حاصل را با شمارش پیدا كرده و می نویسند.
.2برای تقویت ادراك كلامی دانش آموزان می توانید نمونههایی را بیان كنید و از آنها بخواهید بـا اسـتفاده از
ابزارها حاصل جمع را بیان كرده و بنویسند. به عنوان نمونه رضا 1مداد در دست چپ و 2مداد در دست راست
دارد رضا چند مداد در دستانش دارد؟ از دانش آموزان بخواهید تعداد مدادهای سمت چپ را بـا یـك دكمـه و
تعداد مدادهای سمت راست را با 2دكمه نمایش دهند و حال تعداد كل دكمـههـا را بـشمارند. تـا توانـایی حـل
مسئله در دانش آموزان بالا برود.
.3از دانش آموزان بخواهید یك داستان مربوط به جمع را بـرای اعـضای خـانواده تعریـف كننـد و از خـانواده
حاصل جمع را بخواهند.
.4از دانش آموزان بخواهید برای یك عبارت جمع یك نقاشی بكشند.
.5این صفحه در واقع تمرینی برای نوشتن نماد عددها نیز می باشد.


صفحه: 62
اهداف:
.1درك مفهوم تفریق.
.2نمایش تصویری یك عبارت تفریق و نوشتن حاصل آن به صورت عددی.
.3درك عدد صفر و توانایی نوشتن نماد آن.
روش تدریس:
از دانش آموزان بخواهید یك 5تایی از انگشتان دست را نشان دهند سپس با نشان دادن یك نمایش 3تـایی از
انگشتان دست ا بخواهید به این تعداد انگشتا نشان را ببندد و از آنها بپرسید حاصل چند تـا مـی شـود؟ بـا صـدای
بلند بیان كنند سپس یك فعالیت گروهی 2نفره انجام دهند. به این صورت كه یك فرد 4تا مهره روی میـز مـی
گذارد و فرد دیگر 2مهره روی میز خودش می گذارد و از او می خواهد به این تعداد كـم كنـد و بگـو حاصـل
چند تا شده است همین كار را با چینه و لوبیا انجام دهند. چون یكی از هدفهای كتاب درك صفر است آخـرین
فعالیت كتاب توسط معلم به صورت عملی انجام شود و دانش آموزان با توضیح معلم پی به عدد صفر ببرند.
∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و فعالیتی مانند فعالیت جمع برای تفریق نیز انجام دهید. به عنـوان نمونـه در
نیمكت ردیف اول چند دانش آموز نشسته اند؟ اگر یك دانش آمـوز از روی نیمكـت بلنـد شـود و بـرود چنـد
دانش آموز روی نیمكت می ماند؟
∗∗∗ حال با بازگشت به فعالیت صفحه 62از دانش آموزان بخواهید تمرین های مربوطه را انجام دهند. در پایان
نحوه نوشتن عدد صفر را آموزش دهید تا پایین صفحه را كامل كنند.
توصیههای آموزشی:
.1برای درك مفهوم صفر مانند فعالیت كتاب از دانش آموزان بخواهید با ابزارهایی نظیر چینه، نخود و عـدس
و ... تمرین هایی را انجام دهند.
.2برای دانش آموزان یك مسئله كلامی تعریف كنید تا دانش آموزان در حل آن از ابزارهـایی نظیـر چینـه یـا
دكمه استفاده كنند و یك عبارت تفریق بسازند و حاصل آن را بنویسند.
.3در نوشتن صفر به نقطههای شروع و جهت حركت قلم توجه كنید.
.4لازم نیست از واژه یا نماد تفریق استفاده كنید. در مسائل كلامی یا فعالیتهایی كه طرح می كنید با كم كردن
اشیاء مفهوم صفر را به صورت عینی بسازید. برای مثال 3سیب داخـل بـشقاب گذاشـته و بـا حـذف یكـی یكـی
سیبها، بشقاب خالی كه نشان دهنده صفر سیب باقی مانده است را به دانش آموزان نشان دهید.

  ادامه مطلب 


 
صفحه: 63
اهداف:
.1تمرین سرشماری و جمع آوری دادهها.
.2نمایش تعداد اشیاء به صورت نماد عددی.
.3تمرین نوشتن عددهای 0تا .5
.4درك عدد صفر با مفهوم عدم وجود.
روش تدریس:
در كلاس درس تعداد اشیاء را از دانش آموزان سؤال كنید سپس نام شیئ را مطرح كنید كه در كلاس وجود
ندارد. تعداد آن را سؤال كنید. دانش آموزان با بیان پاسخ صفر به درك جدیدی از مفهوم عدد صـفر كـه همـان
عدم وجود است پی می برند.
∗∗ می توانید با استفاده از صفحه آغازین بخش شروع كنید. از دانش آموزان بپرسـید تعـداد شیـشههـای پنجـره
چند تا است؟ یا تعداد شاخههای گل داخل گلدان چند تا است؟ از آنها بخواهیـد همزمـان تعـداد را بـا انگـشتان
دست نشان دهند. حتماً سؤالی بپرسید كه در آن جواب صفر نیز توسط دانش آمـوز بیـان شـود. بـه عنـوان نمونـه
تعداد معلمان این تصویر چند تا است؟ دانش آموز با پاسخ به آن به درك مناسبی از مفهوم صفر پیدا می كند.
∗∗∗ حال به صفحه 63كتاب برگردید و این فعالیت را انجام دهید در این تصویر شكل خورشـید وجـود نـدارد
پس تعداد آن صفر است.
توصیههای آموزشی:
.1بعد از اینكه دانش آموزان فعالیت صفحه 63را انجام دادند از آنها بخواهید ترتیـب اعـداد از 0تـا 5را بلنـد
بلند بیان كنند.
.2مناسب است كه موقع نوشتن عددهای 0تا 5آنها را بلند بلند بیان كنند.
.3از دانش آموزان بخواهید اشیاء داخل منزل را كه تعدادشان كمتر از 5تا است را سرشماری كنند و با نقاشـی
كردن هر شی تعداد آن را در زیر نقاشی بنویسند.
.4هدف اصلی این صفحه بیان مفهوم دیگری از صفر است. در صفحه قبل مفهـوم كاهـشی عـدد صـفر مطـرح
شده بود و در اینجا مفهوم عدم وجود برای صفر مطرح می شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 17 دی 1395
فاطمه پاریاد
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:08 ق.ظ
Hi there would you mind letting me know which
hosting company you're using? I've loaded your blog in 3 different web browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a
reasonable price? Many thanks, I appreciate it!
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:27 ب.ظ
You actually make it seem really easy along with your presentation but I find this topic to be actually
something that I feel I might never understand.

It seems too complicated and extremely extensive for me.
I'm taking a look forward to your subsequent post, I'll try to get the cling of it!
جمعه 13 مرداد 1396 03:11 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like me,
simply pay a visit this site all the time because it offers quality
contents, thanks
جمعه 13 مرداد 1396 02:59 ب.ظ
fantastic put up, very informative. I ponder why the
opposite specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing.

I'm sure, you have a great readers' base already!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر