کتاب اول (آموزشی- فرهنگی) مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چگنی اینجانب آموزگار ابتدایی شهرستان چگنی می باشم . این وبلاگ علمی -آموزشی را به سنگربانان علم و دانش تقدیم می کنم . امید دارم با نظرات خوبتون منو در ارائه بهتر اون یاری کنید. در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق علم را با احساس و ریاضی را با شعر و دین را با عرفان همه را با تشویق تدریس کنند لای انگشت کسی قلمی نگذارند و نخوانند کسی را حیوان و نگویند کسی را کودن و معلم هر روز روح را حاضر و غایب بکند و بجز ایمانش هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند مغز ها پر نشود چون انبار قلب خالی نشود از احساس درس هایی بدهند که به جای مغز دل هاتسخیر کند . http://ketabehana2.mihanblog.com 2018-04-21T12:14:04+01:00 text/html 2017-01-17T17:44:54+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد مهارت اجتماعی کودکان http://ketabehana2.mihanblog.com/post/569 <h1 style="box-sizing: border-box; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="http://www.akairan.com/koodak/shenakht1/22048.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(232, 73, 103); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal ! important; font-variant: normal ! important; font-weight: bold ! important; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px ! important; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; text-align: justify;">مهارت های اجتماعی و کودکان، مهارت کودکان، آموزش مهارت به کودکان - آکا</a></font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal ! important; font-variant: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px ! important; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">آیا تاکنون آرزو کرده اید که کاش می توانستید از روزنه ای روی دیوار یا پنجره ی کلاس، رفتار کودک خود را در مدرسه زیر نظر بگیرید؟ آیا فرزندتان رفتار اجتماعی مناسبی دارد؟ به طور مثال اگر از سوی همکلاسی هایش به بازی دعوت نشود یا در گروه رزرو قرار بگیرد. احساس ناراحتی خواهد کرد؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img alt="مهارت کودک,آموزش کودک,یادگیری کودک" title="مهارت های اجتماعی و کودکان " src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/MRiraj/kudak/kudak-14.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: baseline; margin: 0px auto; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; display: block; max-width: 100%;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br style="box-sizing: border-box;">دکتر" MARTIN SELIGMAN" رهنمودهای ارزشمندی را در باره ی مهارت های اجتماعی<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="کودکان" href="http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304122.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal ! important; font-variant: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px ! important; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; text-align: justify;">کودکان</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>ارائه کرده است. او معتقد است<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="کودکان" href="http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304122.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal ! important; font-variant: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px ! important; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; text-align: justify;">کودکان</a>ی می توانند به راحتی دوست پیدا کرده و آنها را حفظ کنند، که از مهارت های اجتماعی برخوردارند و ما می توانیم مهارت های لازم را به آنها بیاموزیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; لطفا به ادامه مطلب بروید</font><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: normal ! important; font-variant: normal ! important; font-weight: normal; font-stretch: normal ! important; font-size: 16px ! important; line-height: 35px ! important; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); text-align: justify;"></span></font></p> text/html 2017-01-07T17:04:02+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ریاضی 68تا 73 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/566 <p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>67</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – شناخت کامل تر عدد 6 و مفهوم ترکیبی آن.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – توانایی نوشتن صحیح نماد عدد 6 .</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – درک نمایش های مختلف عدد 6 و تبدیل آن ها به صورت ترکیبی از 5 و 1.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * به دانش آموزان نمایش های مختلف عدد 6 را با انگشتان دست نشان دهید و از آنها بخواهید آن را با چینه یا دکمه با رنگهای متفاوت نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** به صفحه ی آغازین بخش برگردید و بخواهید دانش آموزانی را که در تصویر صورتشان دیده شده ، بشمارند و با صدای بلند عدد آن را بیان کنند ، سپس دانش آموزانی که صورتشان در تصویر دیده نمی شود را ، بشمارند و عدد آن را بیان کنند. تعداد دانش آموزانی که صورتشان دیده می شود را با انگشتان دست و چوب خط نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت مربوط به صفحه ی 67 را انجام دهند . دانش آموزان می توانند با دو مداد رنگی آبی و سبز در مجموع 6 تا مربع را رنگ کنند در اینجا 4 حالت از ترکیب های عدد 6 نشان داده می شود. دانش آموزان را تشویق کنید که حالت های دیگر را بیان کنند و با چوب خط نشان دهند سپس نحوه ی صحیح نوشتن شماره عدد 6 را توضیح داده و نماد 6 را معرفی کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – دانش آموزان باید تا اینجا بتوانند تعداد اشیاء تا 5 را بدون شمارش تشخیص دهند و برای عددهای بزرگتر از 6 آن عدد را به صورت 5 و یک عدد دیگر شناسایی کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – در آموزش عدد 6 تأکید بر این است که عدد 6 را به صورت 5 و 1 ببینند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – از دانش آموزان بخواهید در منزل اشیائی که به صورت 6 تایی هستند (مثل یک دست قاشق یا چنگال) پیدا کنند و در کلاس نام ببرند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – تا زمانیکه دانش آموزان این نماد عدد 6 را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد 6 با نماد دیگر آن اجتناب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکیب 5 و 1 مربع ها جلب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همچنین این روش (رنگ کردن مربع ها) را برای پیدا کردن حاصل جمع دو عدد آموزش دهید. یعنی اگر بخواهند تعداد 2 دسته اشیاء را روی هم به دست بیاورند می توانند با رنگ کردن مربع ها و سپس شمردن آنها حاصل را به دست آورند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>68</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>درک مفهوم تقارن و شناخت اشیاء متقارن</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>توانایی رنگ کردن شکل های متقارن .</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>توانایی پیدا کردن آن (مربع های رنگ شده بعد طرف دیگر خط تقارن).</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – توانایی در استفاده از خط کش برای رسم و خط تقارن شکل</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – تکمیل کردن مربع شگفت انگیز 6 × 6 .</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * از دانش آموزان بخواهید یک کاغذ را از وسط تا بزنند به گونه ای که دو طرف کاغذ کاملاً بر روی هم قرار گیرد (یعنی لبه های کاغذ روی همدیگر قرار گیرند) سپس دو طرف کاغذ را با رنگهای دلخواه رنگ آمیزی کنند طوری که پس از تا کردن قسمتهای مثل هم روی هم قرار گیرند. همینطور می توانید از آنها بخواهید که تقارن گوش ، چشم و دست و پا را نسبت به دو طرف بدن یک نشان تجسم کنند و توجه آنها را به اشیاء متقارن دیگر اطراف خود جلب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** به صفحه ی آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید که آیا می توانند در این تصویر شکلی پیدا کنند که در نیمه ی آن دقیقاً مثل هم باشد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** در انجام فعالیت صفحه ی 68 ابتدا از دانش آموزان بخواهید با استفاده از خط کش ، خطی بکشند که شکل را به دو نیمه ی مثل هم تقسیم کند. سپس دو طرف را با رنگی که دوست دارند رنگ آمیزی کند. طوری که در شکل پرواز دو نیمه ی آن مثل هم باشد. سپس قرینه ی مربع ها ی رنگی را نسبت به خط مانند نمونه پیدا کنند () که دو نیمه ی شکل باید مثل هم شود ضرری که اگر کاغذ را از روی خط تا کنیم مربع های رنگی روی هم بیفتند و پایان مربع های شگفت انگیز 6 × 6 را توضیح داده و از دانش آموزان () آن را حل کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – توجه دانش آموزان را به شکل های متقارن که در محیط اطراف وجود دارد جلب کنند هر بار تائید کنید که دو نیمه ی شکل مثل هم هستند طوری که اگر شکل را تا کنید قسمتهای مثل هم روی یکدیگر قرار می گیرند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – در تقارن شطرنجی توجه دانش آموزان را به خط تقارن وسط جلب کنید، توجه کنید که این اولین فعالیتی است که دانش آموز تقارن شطرنجی را آموزش</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – در مربع شگفت انگیز در هر مستطیل 2 × 3 که خطوط آن پررنگ شده است، باید عددهای 1 تا 6 وجود داشته باشد. بنابراین علاوه بر سطر و ستون توجه دانش آموزان را به کامل بدون مستطیل ها نیز جلب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – در صورتیکه دانش آموز روش پیدا کردن هر جای خالی را توضیح می دهد شما و یا سایر دانش آموزان از روش های دیگر ، درستی یا نادرستی پاسخ او را بررسی کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – در قسمت بالای صفحه در تمام شکل ها خط تقارن عمودی است و دو نیمه ی چپ و راست مورد نظر هستند. همچنین خط تقارن پروانه جهت را نمایش رسم شده در صورتیکه همان خط ادامه داده شد و خط تقارن شکل پایین هم بدست می آید. در شکل سمت راست نیز با یک بار خط کش گذاشتن خط تقارن رسم می شود.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; ادامه مطلب </font></p><br> text/html 2017-01-07T16:58:14+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ریاضی ص 68 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/561 <div align="center"><br></div><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>درک مفهوم تقارن و شناخت اشیاء متقارن</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>توانایی رنگ کردن شکل های متقارن .</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>توانایی پیدا کردن آن (مربع های رنگ شده بعد طرف دیگر خط تقارن).</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – توانایی در استفاده از خط کش برای رسم و خط تقارن شکل</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – تکمیل کردن مربع شگفت انگیز 6 × 6 .</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * از دانش آموزان بخواهید یک کاغذ را از وسط تا بزنند به گونه ای که دو طرف کاغذ کاملاً بر روی هم قرار گیرد (یعنی لبه های کاغذ روی همدیگر قرار گیرند) سپس دو طرف کاغذ را با رنگهای دلخواه رنگ آمیزی کنند طوری که پس از تا کردن قسمتهای مثل هم روی هم قرار گیرند. همینطور می توانید از آنها بخواهید که تقارن گوش ، چشم و دست و پا را نسبت به دو طرف بدن یک نشان تجسم کنند و توجه آنها را به اشیاء متقارن دیگر اطراف خود جلب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** به صفحه ی آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید که آیا می توانند در این تصویر شکلی پیدا کنند که در نیمه ی آن دقیقاً مثل هم باشد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** در انجام فعالیت صفحه ی 68 ابتدا از دانش آموزان بخواهید با استفاده از خط کش ، خطی بکشند که شکل را به دو نیمه ی مثل هم تقسیم کند. سپس دو طرف را با رنگی که دوست دارند رنگ آمیزی کند. طوری که در شکل پرواز دو نیمه ی آن مثل هم باشد. سپس قرینه ی مربع ها ی رنگی را نسبت به خط مانند نمونه پیدا کنند () که دو نیمه ی شکل باید مثل هم شود ضرری که اگر کاغذ را از روی خط تا کنیم مربع های رنگی روی هم بیفتند و پایان مربع های شگفت انگیز 6 × 6 را توضیح داده و از دانش آموزان () آن را حل کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – توجه دانش آموزان را به شکل های متقارن که در محیط اطراف وجود دارد جلب کنند هر بار تائید کنید که دو نیمه ی شکل مثل هم هستند طوری که اگر شکل را تا کنید قسمتهای مثل هم روی یکدیگر قرار می گیرند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – در تقارن شطرنجی توجه دانش آموزان را به خط تقارن وسط جلب کنید، توجه کنید که این اولین فعالیتی است که دانش آموز تقارن شطرنجی را آموزش</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – در مربع شگفت انگیز در هر مستطیل 2 × 3 که خطوط آن پررنگ شده است، باید عددهای 1 تا 6 وجود داشته باشد. بنابراین علاوه بر سطر و ستون توجه دانش آموزان را به کامل بدون مستطیل ها نیز جلب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – در صورتیکه دانش آموز روش پیدا کردن هر جای خالی را توضیح می دهد شما و یا سایر دانش آموزان از روش های دیگر ، درستی یا نادرستی پاسخ او را بررسی کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – در قسمت بالای صفحه در تمام شکل ها خط تقارن عمودی است و دو نیمه ی چپ و راست مورد نظر هستند. همچنین خط تقارن پروانه جهت را نمایش رسم شده در صورتیکه همان خط ادامه داده شد و خط تقارن شکل پایین هم بدست می آید. در شکل سمت راست نیز با یک بار خط کش گذاشتن خط تقارن رسم می شود.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>69</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>درک کامل تر عدد 7 و آشنایی با نمادهای مختلف نمایش آن.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>توانایی نوشتن صحیح نماد عدد 7.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف و درک ترکیبی عدد 7 به صورت 5 و 2.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * از دانش آموزان بخواهید شکل های مختلف عدد 7 را با انگشتان دو دست نشان دهند. یا با استفاده از اشیایی مثل عدس یا دگمه یا چینه ترکیب های مختلف عدد 7 را بسازند. بعنوان نمونه 4 و 3&nbsp; - 5 و 2 – 3 و 4 – 2 و 5 ، سپس از آنها بخواهید دسته های ساخته شده را با استفاده از انگشتان دست نشان دهند و با انتقال انگشتان به یک دست تا حد امکان، آنها را به صورت 2 و 5 تبدیل کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** به صفحه ی آغازین بخش برگردید از دانش آموزان بخواهید خطی رسم کنند که دایره بازی دانش آموزان به یک دسته ی 5 تایی و یک دسته ی 7 تایی تقسیم کنند سپس از آنها بخواهید با قرار دادن دو رنگ روی صورت دانش آموزانی که دسته ی 7 تایی را درست کرده اند ، ترکیبهای مختلف عدد 7 مثل 4و 3 ، 5 و 2 را بسازند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** در فعالیت این صفحه ی کتاب ، ابتدا نمایش های مختلف عدد 7 را با انگشتان دست نمایش دهند و سپس از آنها بخواهید به همان صورت نمایش داده شده شکل ها را رنگ آمیزی کنند ، در هنگام رنگ آمیزی توجه آنها را به تعداد 5و2 مربوط به گردی ، چهارگوش و سه گوش جلب کنید. سپس نحوه ی صحیح نوشتن عدد 7 را با معرفی نماد آن توضیح دهید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – توجه داشته باشید که در همۀ فعالیتها دانش آموزان را به این سمت سو دهید که 7 را به صورت 5 و 2 ببینند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – به جهت حرکت قلم در نوشتن نماد عدد 7 توجه و بررسی کنید که همه ی دانش آموزان به بخش ترتیب عدد 7 را بنویسند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – از دانش آموزان بخواهید در منزل داستان 7 کوتوله در جنگل را برای خود در نظر بگیرند و تصویری از آن را نقاشی کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – با استفاده از دو رنگ مهره یا چینه و یا با رنگ کردن 7 مربع با استفاده از دو رنگ مختلف ترکیب های مختلف عدد 7 را بدست آورید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>70</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>نوشتن عدد اصلی یک مجموعه با شمارش تعداد آن.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>تمرین نوشتن نماد عددهای تا 7.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>درک مفهوم بیشتری و کمتری بدون استفاده از نماد مربوط به آن.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – تشخیص دسته با تعداد بیشتر یا کمتر و درک مفهوم مقایسه.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – توانایی استفاده از خط کش در ادامه بدون یک الگوی هنری.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * از دانش آموزان بخواهید که یک دسته 6 تایی از عدس در یک طرف و یک دسته 5 تایی لوبیا در طرفدیگر قرار دهند، از آنها بپرسید که تعداد عدسها بیشتر است یا مقدار لوبیاها ؟ توضیحات و دلایل آنها را در کلمه ی گوش کنید به روش های مختلف درک مسئله را بررسی کنید به همین صورت فعالیتهای مشابهی را می توان انجام داد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** به صفحه ی آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید که تعداد بچه هایی که صورتشان دیده می شود بیشتر است تا آنهایی که صورتشان در تصویر دیده نمی شد و توضیح خود را بیان کنند. یا تعداد پرنده های سمت چپ بیشتر است یا تعداد پرنده های سمت راست ؟ چرا ؟</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** با دقت در طریقه نوشتن عدد ، عدد مربوطه به هر دسته را بنویسند و شکل های آن دسته را که تعدادشان بیشتر است ، رنگ کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – این صفحه اولین جایی است که مفهوم مقایسه ی کمتر و بیشتـر مطـرح می شود. لذا سعی کنید که با اشیاء ملموس این مفهوم را برای دانش آموزان معنی دار کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – از آنها بخواهید در محیط زندگی تعداد دو شیء مرتبط مثل قاشق و چنگال را تا جایی که می توانند بشمارند و با یکدیگر مقایسه کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – از دانش آموزان بخواهید که تعداد لباسهای خود را با اعضای خانواده مقایسه کنند بعنوان نمونه تعداد جورابهایی که خودش دارند را با تعداد جورابهای هر یک از اعضای خانواده مقایسه کند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – این مفهوم را با سایر دروس می توانید ترکیب کنید. برای مثال از دانش آموزان بخواهید اسامی پسر که چهار حرفی هستند و اسامی دخترهایی که 4 حرفی هستند را بنویسد و از آنها از نظر تعداد با یکدیگر مقایسه کند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – در رسم الگوی پایین صفحه، ابتدا از دانش آموزان بخواهید در یک مربع قملرها را با خط کش به یکدیگر وصل کنند. سپس از آنها بخواهید در کاغذ شطرنجی اضلاع یک چهارگوش دلخواه را پررنگ کنند. پس با استفاده از خط کش قطرهای آن را به هم وصل کنند تا تمرین رسم خط انجام شود، سپس فعالیت پایین صفحه 70 را انجام دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 – توجه دانش آموزان را به ارتباط متقابل مفاهیم بیشتر ، کمتر جلب کنید اگر 4 تا بیشتر از 3 تا است پس 3 تا کمتر از 4 تا است. شما به این جملات را تکرار کنید تا این ارتباط به طور کامل درک شود.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>لوحه 11 : تعطیل شدن مدرسه</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>- مفاهیم :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>چپ / راست ، اول تا هفتم ، وسط / کنار / بین ، جلو / پشت.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>- مهارتهای مربوط به لوحه :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>جمع کردن کیف و کتاب و وسائل مدرسه، خارج شدن به نوبت از<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> کلاس ، پایین آمدن از پله ها ، خروج به نوبت از مدرسه ، منتظر شدن برای رسیدن والدین ، آداب سوار شدن ماشین یا اتوبوس.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>- نگرشهای مربوط به لوحه :</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- مردم به تنهایی یا در گروه همواره راههای جدیدی را برای حل مسائل یا انجام کار ابداع می کنند. ابزار و روشهای انجام کار را که مردم ابداع کرده اند روی تمام جنبه های زندگی اثر می گذارند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>- تأثیرات شناختی لوحه :</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>تشخیص ارتباط علّی</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>تخمین زدن و تقریب زدن</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>تأثیر عادات بر شخصیت.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تم شناختی :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline;">نظم</span></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مورد نظم و ترتیب در کلاس و در جمع آوری و مسائل و خارج شدن از کلاس و خارج شدن از مدرسه نکاتی را که به نظرتان می رسد با دانش آموزان مطرح کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>ارتباط با صفحات دیگر این بخش</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>چند نفر از دانش آموزان هنوز داخل مدرسه هستند ؟ چند نفر از دانش آموزان به سمت راست حرکت می کنند ؟ چند نفر از دانش آموزان به سمت چپ حرکت می کنند ؟ چند خط عابر پیاده در تصویر مشاهده می شود ؟</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>چند پرنده در تصویر مشاهده می شود ؟ چند تا از آنها روشن و چند تا از آنها تیره هستند؟ آیا تعداد پرنده های روشن و تیره با هم برابرند ؟</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>آیا تعداد دانش آموزانی که به سمت چپ حرکت می کنند ، با تعداد دانش آموزانی که به سمت راست حرکت می کنند برابرند؟</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>چند کیف در تصویر مشاهده می شود ؟</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>آیا تعداد دانش آموزان با تعداد پرنده ها مساوی است ؟</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>&nbsp;آیا تعداد پنجره های مدرسه با تعداد پرنده ها مساوی است ؟</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>72</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>درک مفهوم تساوی با شروع تعداد اعضاء دو دسته .</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>درست کردن دسته های با تعداد مساوی با تناظر یک به یک.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>تمرین کامل کردن نیمه ی دیگر با استفاده از درک مفهوم تقارن</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * از دانش آموزان بخواهید به تعداد دلخواه کمتر از 8 تا عدس در یک طرف قرار دهند، پس از آنها بخواهید یکی یکی لوبیا در طرف دیگر قرار دهند تا تعداد آنها برابر شود.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** از دانش آموز بخواهید تعداد مشابه همین فعالیت را با اشیاء دیگر و یا عددهای دیگر انجام دهند. دانش آموزانی که سمت چپ می روند و تعداد دانش آموزانی که سمت راست می روند ، تعداد دانش‌آموزانی که در حیاط هستند را مقایسه کنند، یا تعداد پرنده هایی که بال مشکی دارند و در سمت چپ بالای دیوار مدرسه هستند با تعداد پرنده های سمت راست را مقایسه کنند. از آنها بپرسید که در این شکل چه چیزهای&nbsp; دیگر برای مقایسه کردن پیدا می کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** در فعالیت صفحه 72 از آنها بخواهید مانند نمونه در سمت راست آنقدر شکل بکشند که تعداد دو دسته برابر شوند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سپس از آنها بخواهید نیمه ی پایین شکل شطرنجی را طوری رنگ کنند که دو نیمه ی آن مثل هم شود در صورت لزوم فعالیتهای مربوط به تقارن را یادآوری کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – به دانش آموزان نمونه های واقعی را که تعداد عضوهای دسته ها برابر باشند را نشان دهید برای مثال از آنها بخواهید در هنگام غذا خوردن تعداد قاشها را با تعداد چنگالها یا تعداد لیوان را با تعداد بشقاب روی سفره غذا مقایسه کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – لازم نیست در رسم شکل های سمت راست در فعالیت بالای صفحه دقت زیادی شود لذا بیشتر توجه دانش آموزان را به تعداد مساوی جلب کنید نه رسم شکل های زیبا و دقیق !</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – در رسم شکل متقارن در هر نمونه شطرنجی توجه دانش آموزان را به اینکه تعداد مربعهای رنگی در دو طرف خط باید مساوی باشند جلب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – در فعالیت پایین تقارن نسبت به یک خط افقی برای اولین مرتبه مطرح شده است. لذا دو نیمه ی بالا و پایین باید مثل هم باشند در صورت لزوم تا کردن روی خط را یادآوری کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);"><strong><br></strong></p> text/html 2017-01-07T16:55:25+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ریاضی ص 65 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/560 <div align="center">&nbsp;<br></div><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه: 65</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هدف : 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>بتواند یک عدد بزرگتر از 5 را با انگشتان در دست نمایش دهد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>جمع دو عدد با حاصل بیشتر از 5 را با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر و ساختن ترکیب 5 و عدد دیگر انجام دهد و حاصل را با چوب خط نمایش دهد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>بتواند بین نمایش های مختلف یک عدد (انگشتان دست و چوب خط) ارتباط برقرار کند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * به دانش آموزان تعدادی دگمه یا جعبه و ... بدهید. پس یک عدد دلخواه مانند 7 را با انگشتان دو دست نمایش دهید (به گونه ای که به صورت 5 و 2 نباشد) سپس از آنها بخواهید همین عدد را با انگشتان دو دست به همان صورت که شما نمایش داده اید، نمایش دهند. و به همان تعداد دگمه ها را در طرف قرار دهند، سپس از آنها بخواهید یکی یکی از دگمه های یک طرف برداشته و به طرف دیگر اضافه کنند، تا یک طرف دسته پنج تای شود.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سپس دگمه های دو طرف را با انگشتان دو دست نشان دهند. همین کار با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر تا جائیکه امکان دارد انجام دهند از این دست فعالیتها انجام دهید تا دانش آموزان به صورت عملی عددهای بیشتر از 5 را به صورت ترکیبی از عدد 5 و یک عدد دیگر با انگشتان دست نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** حال به صفحه ی آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید شکلی که تعداد آن بین 5 و 10 است مثل 7 تا سنگ را با استفاده از دگمه ها به صورت ترکیبی از 5 و 2 ، نمایش دهند، همین عمل را با میله های آموزشی به جای چوبهای نرده انجام و یا تعداد آنها را با انگشتان دو دست نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** به فعالیت صفحۀ 65 برگشته و فعالیت کتاب را انجام دهید . ابتدا به دانش آموز مانند تصاویر کتاب با انگشتان خود عدد را نشان دهید سپس با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر ترکیب 5 و یک عدد دیگر را بسازید و سپس با چوب خط نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – دانش آموزان باید به این توانایی برسند که یک عدد را به صورتهای مختلف نمایش دهند و بتوانند عددهای یک دست را به دست دیگر منتقل کنند، لذا تمرین و ورزش انگشتان دست می تواند به آنها در انجام این فعالیتها کمک کند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – نمایش عدد بیشتر از 5 ، به صورت ترکیبی از 5 و یک عدد دیگر، توانایی دانش آموز را در محاسبات ذهنی بالا می برد، لذا تأکید براینکه بتواند یک عدد را به صورت ترکیبی از 5 ، یک عدد دیگر با استفاده از انگشتان دست ، چوب خط و یا رسم شکل نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – وقتی دانش آموز انگشتان یک دست را به دست دیگر منتقل می کند، قدرت برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف یک عدد را در دانش آموز تقویت می کنید. لذا این فعالیت در پرورش قدرت فکری و تحلیل دانش آموز اثر زیاد دارد. بنابراین از آنها بخواهید ، این فعالیت را در منزل و با خانواده نیز انجام دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – انتقال انگشتان به دست دیگر می تواند یکی یکی و یا در صورت کسب مهارت با بیشتر از یک انگشت انجام گیرد برای مثال می توان همزمان 2 انگشت یک دست را بست و از دست دیگر 2 انگشت را باز کرد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – تصمیم گیری در مورد بستن و یا باز کردن انگشتان دست ها را به عهده ی دانش آموزان بگذارید. برای () در حالت 3 و 4 می توان یکی از 3 انگشت یک دست را بست و یک انگشت باقیمانده ی دست را که عدد 4 را نشان می دهد باز کرد. (این راه ساده تر است) و یا می توان دو انگشت از 4 انگشت را بست و 2 تا از انگشتهای دستی را که عدد 3 را ساخته است، باز کرد. این روش های مختلف را آزاد گذاشته و از قضاوت کردن پرهیز کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 – لزومی ندارد در این فعالیت از واژه یا نهاد جمع استفاده کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>66</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>درک مفهوم جمع دو عدد و پیدا کردن حاصل جمع با استفاده از رسم چوب خط.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>اندازه گیری مداد با استفاده از واحدهای غیر استاندارد نظیر چینه و نمایش اندازه ی طول با استفاده از نهادهای مختلف مثل چوب خط.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>ایجاد زمینه برای درک عددهای بیشتر از 5 به صورت ترکیبی از 5 و یک عدد دیگر.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * از () ، لوبیا و ... استفاده کنید و تعداد کمتر مساوی 5 را در یک طرف و تعدادی دیگر را در طرف دیگر قرار دهید ، سپس از دانش آموزان بخواهید با استفاده از شمارش مجموع تعداد دگمه ها را پیدا کرده حاصل جمع را با صدای بلند بگویند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همچنین با استفاده از چینه طول های مختلف (که اندازه ی آنها به تعداد درستی از چینه باشد) را اندازه گیری کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** به صفحه ی آغازین برگردید و از آنها بپرسید ، چند تا پرنده در سمت راست اضافه شود، مجموع پرنده های دو طرف 6 می شود، یا به همین صورت چند تا پرنده به پرنده های سمت چپ اضافه شود، مجموع پرنده ها 7 ، .... می شود. تا دانش آموزان بتوانند با استفاده از مجموع یابی به درک مناسبی از جمع در محیط پیرامونی یابند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** به صفحه ی 66 کتاب برگشته و فعالیت مربوط را انجام دهید. در قسمت بالای صفحه حاصل جمع را می توانند با شمارش پشت سر هم دو دسته و یا با انگشتان دست و یا با رسم پشت سر هم چوب خط ها به دست آورند. تعداد چینه ها در قسمت پایین صفحه که نشان دهنده ی طول مدادها است با شمارش پیدا می شود.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – بعد از اینکه فعالیت بالای صفحه را با چوب خط انجام داده اند، از آنها بخواهید حاصل را با انگشتان دست نیز آزمایش کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – پیدا کردن تعداد دو دسته با چوب خط به این ترتیب است که به تعداد دسته ی سمت چپ چوب خط رسم می شود. سپس چوب خط های دسته ی دوم به دنبال اولی رسم می شود. فقط باید هوای دانش آموزان به این نگه باشد که دسته ی 5 تایی با چوب خط را درست کنند برای مثال اگر 4 را چوب خط برای دسته ی اول گذاشته اند وقتی شروع به شمردن دسته ی دوم می کنند ابتدا یک دسته ی 5 تایی درست می شود سپس 2 چوب بعدی کشیده می شود. در صورتیکه این کار برای دانش آموزان دشوار () می توانند ابتدا با شمارش پشت سرهم و یا با انگشتان دست حاصل را پیدا کنند سپس جواب را با چوب خط نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – در فعالیت بین صفحه توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که چون اندازه ی چینه ای قرمز و آبی یکی است تعداد بیشتر چینه نشان دهنده بزرگتر بدون طول مداد است.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>صفحه:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>67</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اهداف:</strong></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – شناخت کامل تر عدد 6 و مفهوم ترکیبی آن.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – توانایی نوشتن صحیح نماد عدد 6 .</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – درک نمایش های مختلف عدد 6 و تبدیل آن ها به صورت ترکیبی از 5 و 1.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روش تدریس :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * به دانش آموزان نمایش های مختلف عدد 6 را با انگشتان دست نشان دهید و از آنها بخواهید آن را با چینه یا دکمه با رنگهای متفاوت نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** به صفحه ی آغازین بخش برگردید و بخواهید دانش آموزانی را که در تصویر صورتشان دیده شده ، بشمارند و با صدای بلند عدد آن را بیان کنند ، سپس دانش آموزانی که صورتشان در تصویر دیده نمی شود را ، بشمارند و عدد آن را بیان کنند. تعداد دانش آموزانی که صورتشان دیده می شود را با انگشتان دست و چوب خط نشان دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت مربوط به صفحه ی 67 را انجام دهند . دانش آموزان می توانند با دو مداد رنگی آبی و سبز در مجموع 6 تا مربع را رنگ کنند در اینجا 4 حالت از ترکیب های عدد 6 نشان داده می شود. دانش آموزان را تشویق کنید که حالت های دیگر را بیان کنند و با چوب خط نشان دهند سپس نحوه ی صحیح نوشتن شماره عدد 6 را توضیح داده و نماد 6 را معرفی کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">توصیه های آموزشی :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – دانش آموزان باید تا اینجا بتوانند تعداد اشیاء تا 5 را بدون شمارش تشخیص دهند و برای عددهای بزرگتر از 6 آن عدد را به صورت 5 و یک عدد دیگر شناسایی کنند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 – در آموزش عدد 6 تأکید بر این است که عدد 6 را به صورت 5 و 1 ببینند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 – از دانش آموزان بخواهید در منزل اشیائی که به صورت 6 تایی هستند (مثل یک دست قاشق یا چنگال) پیدا کنند و در کلاس نام ببرند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 – تا زمانیکه دانش آموزان این نماد عدد 6 را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد 6 با نماد دیگر آن اجتناب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 – در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکیب 5 و 1 مربع ها جلب کنید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(251, 245, 221);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همچنین این روش (رنگ کردن مربع ها) را برای پیدا کردن حاصل جمع دو عدد آموزش دهید. یعنی اگر بخواهند تعداد 2 دسته اشیاء را روی هم به دست بیاورند می توانند با رنگ کردن مربع ها و سپس شمردن آنها حاصل را به دست آورند.</font></p><br> text/html 2017-01-07T16:52:07+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: 63 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/559 <div align="center"><font size="3"><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle0">اهداف:</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle0"></span><span class="fontstyle2">.1تمرین سرشماری و جمع آوری دادهها.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">.2نمایش تعداد اشیاء به صورت نماد عددی.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">.3تمرین نوشتن عددهای 0تا .5</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">.4درك عدد صفر با مفهوم عدم وجود.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2"></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle0"></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">در كلاس درس تعداد اشیاء را از دانش آموزان سؤال كنید سپس نام شیئ را مطرح كنید كه در كلاس وجود</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">ندارد. تعداد آن را سؤال كنید. دانش آموزان با بیان پاسخ صفر به درك جدیدی از مفهوم عدد صـفر كـه همـان</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">عدم وجود است پی می برند.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2"></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">می توانید با استفاده از صفحه آغازین بخش شروع كنید. از دانش آموزان بپرسـید تعـداد شیـشههـای پنجـره</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">چند تا است؟ یا تعداد شاخههای گل داخل گلدان چند تا است؟ از آنها بخواهیـد همزمـان تعـداد را بـا انگـشتان</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">دست نشان دهند. حتماً سؤالی بپرسید كه در آن جواب صفر نیز توسط دانش آمـوز بیـان شـود. بـه عنـوان نمونـه</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">تعداد معلمان این تصویر چند تا است؟ دانش آموز با پاسخ به آن به درك مناسبی از مفهوم صفر پیدا می كند.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2"></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال به صفحه 63كتاب برگردید و این فعالیت را انجام دهید در این تصویر شكل خورشـید وجـود نـدارد</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">پس تعداد آن صفر است.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2"></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle0"></span><span class="fontstyle2">.1بعد از اینكه دانش آموزان فعالیت صفحه 63را انجام دادند از آنها بخواهید ترتیـب اعـداد از 0تـا 5را بلنـد</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">بلند بیان كنند.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">.2مناسب است كه موقع نوشتن عددهای 0تا 5آنها را بلند بلند بیان كنند.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">.3از دانش آموزان بخواهید اشیاء داخل منزل را كه تعدادشان كمتر از 5تا است را سرشماری كنند و با نقاشـی</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">كردن هر شی تعداد آن را در زیر نقاشی بنویسند.</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">.4هدف اصلی این صفحه بیان مفهوم دیگری از صفر است. در صفحه قبل مفهـوم كاهـشی عـدد صـفر مطـرح</span></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><span class="fontstyle2">شده بود و در اینجا مفهوم عدم وجود برای صفر مطرح می شود.</span></font></font><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "></div> text/html 2017-01-06T18:59:03+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: 61 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/558 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0"><br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1درك مفهوم جمع و نوشتن حاصل جمع.<br>.2نمایش تصویری عمل جمع و نوشتن حاصل جمع به صورت نماد عددی.<br>.3تمرین حل مسئله كلامی با استفاده از راهبرد رسم شكل و شمارش.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">با استفاده از اشیاء ملموس از دانش آموزان بخواهید عملیات ساده كه حاصل جمع آن حداكثر 5مـی شـود را<br>نمایش دهند. می توانید مسئله های كلامی برای دانش آموزان مطرح كنید و آنها یا ذهنی یا با رسـم شـكل روی<br>كاغذ حاصل جمع را پیدا كرده و عدد مربوط به آن را بنویسند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخش برگردند و از آنها بپرسید كه بر روی نیمكـت ردیـف اول<br>چند دانش آموز نسشته است. در ردیف دوم چند دانش آموز نشسته اند؟ روی این دو ردیف چنـد دانـش آمـوز<br>نشسته اند؟ میتوانند مجموع را با انگشتان دست نشان دهند و یا حاصل را با صدای بلند اعلام كنند. با استفاده از<br>این صفحه می توانید مسائل كلامی مشابه طرح كنید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه 61را انجام دهند و حاصل جمع را به صورت عددی بنویسند.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1در اینجا دانش آموزان مفهوم جمع را با استفاده از نمایش های مختلفی كه تا به حال تمرین شـده اسـت مـی<br>سازند و حاصل را با شمارش پیدا كرده و می نویسند.<br>.2برای تقویت ادراك كلامی دانش آموزان می توانید نمونههایی را بیان كنید و از آنها بخواهید بـا اسـتفاده از<br>ابزارها حاصل جمع را بیان كرده و بنویسند. به عنوان نمونه رضا 1مداد در دست چپ و 2مداد در دست راست<br>دارد رضا چند مداد در دستانش دارد؟ از دانش آموزان بخواهید تعداد مدادهای سمت چپ را بـا یـك دكمـه و<br>تعداد مدادهای سمت راست را با 2دكمه نمایش دهند و حال تعداد كل دكمـههـا را بـشمارند. تـا توانـایی حـل<br>مسئله در دانش آموزان بالا برود.<br>.3از دانش آموزان بخواهید یك داستان مربوط به جمع را بـرای اعـضای خـانواده تعریـف كننـد و از خـانواده<br>حاصل جمع را بخواهند.<br>.4از دانش آموزان بخواهید برای یك عبارت جمع یك نقاشی بكشند.<br>.5این صفحه در واقع تمرینی برای نوشتن نماد عددها نیز می باشد.<br><br></span><br></font><span class="fontstyle2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0">صفحه: 62<br>اهداف:<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle2">.1درك مفهوم تفریق.<br>.2نمایش تصویری یك عبارت تفریق و نوشتن حاصل آن به صورت عددی.<br>.3درك عدد صفر و توانایی نوشتن نماد آن.<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle3">∗ </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle2">از دانش آموزان بخواهید یك 5تایی از انگشتان دست را نشان دهند سپس با نشان دادن یك نمایش 3تـایی از<br>انگشتان دست ا بخواهید به این تعداد انگشتا نشان را ببندد و از آنها بپرسید حاصل چند تـا مـی شـود؟ بـا صـدای<br>بلند بیان كنند سپس یك فعالیت گروهی 2نفره انجام دهند. به این صورت كه یك فرد 4تا مهره روی میـز مـی<br>گذارد و فرد دیگر 2مهره روی میز خودش می گذارد و از او می خواهد به این تعداد كـم كنـد و بگـو حاصـل<br>چند تا شده است همین كار را با چینه و لوبیا انجام دهند. چون یكی از هدفهای كتاب درك صفر است آخـرین<br>فعالیت كتاب توسط معلم به صورت عملی انجام شود و دانش آموزان با توضیح معلم پی به عدد صفر ببرند.<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle3">∗∗ </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle2">به صفحه آغازین بخش برگردید و فعالیتی مانند فعالیت جمع برای تفریق نیز انجام دهید. به عنـوان نمونـه در<br>نیمكت ردیف اول چند دانش آموز نشسته اند؟ اگر یك دانش آمـوز از روی نیمكـت بلنـد شـود و بـرود چنـد<br>دانش آموز روی نیمكت می ماند؟<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle2">حال با بازگشت به فعالیت صفحه 62از دانش آموزان بخواهید تمرین های مربوطه را انجام دهند. در پایان<br>نحوه نوشتن عدد صفر را آموزش دهید تا پایین صفحه را كامل كنند.<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle2">.1برای درك مفهوم صفر مانند فعالیت كتاب از دانش آموزان بخواهید با ابزارهایی نظیر چینه، نخود و عـدس<br>و ... تمرین هایی را انجام دهند.<br>.2برای دانش آموزان یك مسئله كلامی تعریف كنید تا دانش آموزان در حل آن از ابزارهـایی نظیـر چینـه یـا<br>دكمه استفاده كنند و یك عبارت تفریق بسازند و حاصل آن را بنویسند.<br>.3در نوشتن صفر به نقطههای شروع و جهت حركت قلم توجه كنید.<br>.4لازم نیست از واژه یا نماد تفریق استفاده كنید. در مسائل كلامی یا فعالیتهایی كه طرح می كنید با كم كردن<br>اشیاء مفهوم صفر را به صورت عینی بسازید. برای مثال 3سیب داخـل بـشقاب گذاشـته و بـا حـذف یكـی یكـی<br>سیبها، بشقاب خالی كه نشان دهنده صفر سیب باقی مانده است را به دانش آموزان نشان دهید.<br><br><font size="5" color="#FF0000">&nbsp; ادامه مطلب&nbsp;</font></span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br></span>&nbsp;<br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> text/html 2017-01-06T18:58:11+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ص 58 و 59 ریاضی http://ketabehana2.mihanblog.com/post/557 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0">صفحه: 58<br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1تبدیل نمایش چوب خطی به نماد عددی.<br>.2درك و ارائه نمایشهای مختلف یك عدد.<br>.3تمرین حل مربع شگفت انگیز با استفاده از نمادهای عدد.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">ابزارهای مورد نیاز: .1كارتهایی كه روی آنها شماره 1تا 4نوشته شده است )در صورت نداشتن كـارت بـا<br>استفاده از كاغذ و نوشتن عددها و تكثیر آنها می توانید این كار را انجام دهیـد.( .2اشـیایی مثـل چینـه، دكمـه،<br>عدس و ... . .3كارتهایی كه روی آنها چوب خط 4تایی، 3تایی، 2تایی و یكی نوشته شده است.<br>از دانش آموزان بخواهید تعدادی اشیاء مثل هم را جدا كنند )حداكثر 4تا( سپس از آنهـا بخواهیـد بـه تعـداد آن<br>اشیاء كارتهایی كه روی آن چوب خط مربوطه رسم شده است را كنار آن قـرار دهنـد سـپس كـارتی كـه عـدد<br>مربوطه به آن دسته نوشته شده است را كنار آن دو قرار دهند سپس بپرسید كه عدد دسته چیست. چند تـا چـوب<br>خط دارد و عدد مربوط به دسته را با صدای بلند بگویند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید كه در این كلاس تعداد دانش آموزان هر<br>ردیفی كه شما نام میبرید )برای مثال ردیف سوم( را با چوب خط نـشان دهنـد و سـپس عـدد مربـوط بـه آن ر<br>بنویسند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال به صفحه 58كتاب برگردید و فعالیتهای مربوطه را انجام دهید. مانند نمونه دانش آموزان باید تعداد<br>اشیاء هر دسته را با چوب خط و سپس با نماد عددی نشان دهند. سپس مربعهای شگفتانگیز 4*4را با نمادهای<br>عددی كامل كنند.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle2">.1از دانش آموزان بخواهید اشیاء مختلفی را كه در منزل میبینند بشمارند و عدد مربوط به آن را با چوب خط<br>و نماد عدد نمایش داده و كنار آن بچسبانند.<br>.2دانش آموزان ممكن است مربع های شگفت انگیز را به روشهای مختلف حل كنند. به آنهـا ایـن فرصـت ر<br>بدهید تا روش خود را در كلاس مطرح كنند.<br>.3ممكن است در حل مربع شگفت انگیز ابتدا مربع های كوچك را پر كنند سـپس بـا دیـدن ردیـف و سـتون<br>مربع بزرگ درستی یا نادرستی حل خود را آزمایش كنند. در این صورت انتخاب نقطههای شروع اهمیت پیـد<br>می كند . برای مثال در حل مربع سمت راست نقطه شروع كامل كردن مربع كوچك بـالا سـمت راسـت اسـت<br>سپس ردیف دوم از بالا كامل می شود. بعد از آن نوبت به اولین ستون از سمت راست می رسد.<br><br><br></span><br><span class="fontstyle0">صفحه: 59<br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1تشخیص بازنماییهای مختلف عدد .5<br>.2بیان مصادیق روزمره عدد .5<br>.3توانایی نوشتن درست نماد عدد .5<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">در اطراف خود )كلاس درس یا محیط خارج از كلاس( مصادیقی از عدد 5را با كمك دانـش آمـوزان پیـدا<br>كنید. برای مثال 5انگشت دست یا گل و ستاره 5پر.سپس عـدد 5را بـا انگـشتان دسـت خـود از پـشت و رو بـه<br>دانش آموزان نشان دهید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">به صفحه آغازین بخش برگردید و نشان دهید كه در هر ردیف این كلاس 5دانش آموز نشسته اسـت ) 3تـا<br>در یك ردیف و 2تا در ردیف بعدی.(<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال به صفحه 59كتاب برگردید و هر تصویر را كه به دانش آموزان نـشان مـی دهیـد بـه نمونـه هـای آن<br>تصویر در صفحات قبل برگشته ضمن یادآوری عدد 5نمایشهای آن را تأكید و مرور كنید. سپس نوشتن عـدد<br>5را آموزش دهید و از دانش آموزان بخواهید پایین صفحه را كامل كنند.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1به نقطه شروع و جهت حركت قلم در هنگام نوشتن نماد عدد 5تأكید كنید. در ابتدا نماد بدون دندانـه عـدد<br>5را به كار نبرید تا دانش آموزان نماد درست را به طور كامل یاد بگیرند.<br>.2می توانید با استفاده از 2رنگ مختلف چینه، دستههای 5تایی بسازید و به این ترتیـب تركیـبهـای مختلـف<br>2تایی عدد 5را به دست آورید. به همین ترتیب می توانید تركیب های 3تایی یا بیشتر را هم تمرین كنید.<br>.3ساختن شكل با 5چوب كبریـت، 5مثلـث متـساوی الاضـلاع، 5مربـع، 5چینـه و 5شـش ضـلعی منـتظم را<br>فراموش نكنید.<br><br><font color="#CC0000">&nbsp;&nbsp; ادامه&nbsp; مطلب&nbsp;</font></span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">&nbsp; text/html 2017-01-06T18:52:36+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: -57-56 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/555 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0"><br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1تمرین تشخیص نماد عددهای 3و .4<br>.2كسب مهارت در به كار بردن خط كش برای رسم خط.<br>.3تكمیل كردن مربع شگفت انگیز 4 * 4با عددهای 1تا .4<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">توجه دانش آموزان را به خطهای راست در كلاس درس مثل لبه ی تخته دور در یا پنجره و ... جلب كنیـد و<br>برای رسم خط آمادگی ذهنی ایجاد كنند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">به صفحه آغازین بخش برگردید و در تصویر محراب نماز 2نقطه بگذارید تا دانش آموزان با وصـل كـردن<br>آن دو نقطه به هم جهـت قبلـه را مـشخص كننـد در مـورد جهـت قبلـه و اهمیـت آن در نمـاز خوانـدن توضـیح<br>مختصری دهید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال به صفحه 56كتاب برگردید و ابتدا تصویر سمت چپ و بالای صفحه را به دانش آموزان نشان دهیـد<br>و از آنها بخواهید كه با استفاده از خط كش نقاطی كه عددهای مثل هم دارند را به هم وصل كنند. سپس از آنها<br>بخواهید مربع های شگفت انگیز مابین صفحه را حل كنند.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1در هنگام استفاده از خط كش در مورد نحوه در دست گرفتن خط كش و قرار دادن آن كنار نقاط به دانش<br>آموزان توضیح دهید و با حركت در بین آنها نحوه استفاده از خط كش را مشاهده و رفع اشكال كنید.<br>.2جهت كسب مهارت در استفاده از خط كش كاغذهای باطله روزنامه در اختیار دانش آموزان قرار دهیدتا با<br>خط كش خط بكشند.<br>.3در حل مربع شگفت انگیز از دانش آموزان بخواهید توضیح دهند كه چگونه نقطـه شـروع را پیـدا كننـد بـه<br>روشهای مختلفی كه دانش آموزان بیان می كنند توجه و راه حل های مختلف را با هم مقایسه كنید.</span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> text/html 2017-01-06T18:51:34+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: 55 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/554 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0"><br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1تعیین عدد اصلی یك مجموعه.<br>.2تمرین نوشتن نماد عددهای 3 ،2و .4<br>.3اندازه گیری فارسی با استفاده از اشیاء مختلف و شمارش تعداد اشیاء واحد.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">بر روی كاغذ اعداد 1تا 4را نوشته و آنها را برش داده و تعدادی نخود و لوبیا در اختیار دانـش آمـوزان قـرار<br>می دهید با نشان دادن هر عدد به آنها بگویید كه به همان میزان لوبیا یا نخود روی میز جدا كنند.<br>برای انجام فعالیت دوم ابتدا بخواهید اشیایی كه اندازه آنها یكی است را كنار هم قرار دهند )به عنوان نمونه 2تـا<br>مداد رنگی یك اندازه( تا دانش آموزان درك مناسبی از اندازه پیدا كنند سپس از آنها بخواهید كه با كنـار هـم<br>قرار دادن چند چینه كنار مداد بگویند اندازه مداد چند چینه است تا درك مناسبی از طول و اندازه پیدا كنند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">به صفحه آغازین بخش برگردید و در مورد نمازهای 3و 4ركعتی توضیح مختصری بدهید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه 55را انجام دهند. پیـشنهاد مـی شـود كـه همـراه انجـام ایـن<br>فعالیت اشكال مجسم مانند چینه و یا كاغذهایی كه به صـورت اشـكال هندسـی اسـت را ماننـد شـكلهای كتـاب<br>درست كنید سپس عدد مربوط به آن را بپرسید. در انجام فعالیت اندازه گیری كافیست تعداد گیرهها را بشمارند<br>و بگویند كه اندازه مداد چند گیره است.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1چینش اشكال هندسی مثل مثلثها و یا چینهها برای درك بهتر شكل ها لازم است.<br>.2از بچه ها بخواهید در منزل تعداد اتاقها، حمام، آشپزخانه، یخچال، تلویزیون و كمـدها را بـه صـورت نمـاد<br>عدد بنویسید.<br>.3برای بچهها داستانی مشابه داستان زیر تعریف كنید.<br>یكی بود یكی نبود در جنگلی سه پرنده زیبا روی درخت بودند كنار آنها چهار سنجاب لانه كـرده بودنـد و بـه<br>خوبی و خوشی زندگی می كردند. سپس از آنها بپرسـید چنـد تـا پرنـده روی درخـت بودنـد. تعـداد آنهـا را بـه<br>صورت چوب خط و سپس به صورت نماد 3بنویسید. به همین صورت چند سنجاب كنار آنها بودند؟ تعداد را با<br>گردی و به صورت نمادین بنویسند.<br>.4ابتدا در كلاس چند شی هم اندازه مثل نیمكت نام برده تا مفهوم هم اندازه درك شود.<br>.5در هنگام اندازه گیری طولهای مختلف با اشیاء كوچكتر مراقب باشید كه در ابتدا اندازه مـورد نظـر تعـداد<br>صحیحی از شی كوچكتر باشد.</span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> text/html 2017-01-06T18:49:19+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: 53 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/553 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0"><br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1ادامه دادن یك الگوی شطرنجی پیوسته.<br>.2كشف قانون مربوط به الگو.<br>.3تشخیص و رسم شكل تكرار شونده الگو.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">از دانش آموزان بخواهید با استفاده از چوب كبریتها الگوی تكرار شونده دلخواه به گونه ای ترسیم كننـد سـر<br>چوب كبریتها كنار یكدیگر نباشد برای این كار ابتدا از آنها بپرسید كه چه الگویی با چوب كبریتها می خواهنـد<br>بسازند و تكرار كنند. شما به عنوان نمونه می توانید یك بار انجام دهید سپس از آنهـا بخواهیـد یـك الگـویی را<br>طراحی و آن الگو را ادامه دهند. همین عمل را می توانید با دكمههای رنگارنگ انجام دهید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">از دانش آموزان بپرسید كه آیا در كاشی كاریهای مسجد در صفحه آغازین بخـش الگـوی تكـرار شـونده<br>می بینند؟ آن را بیان و یا مشابه آن را با اشیاء و یا اشكال مختلف بسازند و یا ترسیم كنند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">از دانش آموزان بخواهید فعالیت صـفحه 53را انجـام دهنـد. در صـورتی كـه در تـشخیص شـكل تكـرار<br>شونده مشكل داشته باشند می توانید با قرار دادن نقطه در ابتدای شكل تكرار شونده به آنها كمك كنید.<br>همچنین از دانش آموزان بخواهید در قسمتهای خالی الگوهایی را به دلخواه خود طراحی كنند. الگوهای زیـاد<br>و پیچیده را در كلاس برجسته كرده و توجه سایر دانش آموزان را به آنها جلب كنید.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1اگر دانش آموزان در ادامه دادن الگو با مشكل مواجه هستند نمونه آن الگو را به صورت كمرنگ و یا نقطـه<br>چین در اختیارشان قرار دهید و از آنها بخواهید نقطه چینها را پر رنگ كنند و یا مربع ها را بـا نقطـه هـای رنگـی<br>مشخص كنید و از آنها بخواهید به همان رنگ مربعها را رنگی كنند.<br>.2از دانش آموزان بخواهید كه الگویی را در كلاس بیـان كننـد و شـما روی تختـه )بعـضی درسـت و بعـضی<br>نادرست( ادامه دهید و از آنها بخواهید بگویند كه الگویی را كه شما ادامه می دهید درست است یا نادرست.<br>.3از دانش آموزان بخواهید در منزل دنبال الگوهای تكرارشونده باشند و نمونههایی از آن الگو را روی كاغذ<br>ترسیم كنند.<br>.4از دانش آموزان بخواهید خانهای را نقاشی و بر روی دیوارهای آن خانه الگوهای تكرارشونده ترسیم كنند.<br>.5در هر قسمت فضایی برای طراحی یك الگو توسط دانش آموزان قرار داده شده است توصیه می شود ابتـدا<br>شكل تكرارشونده را سم كنند سپس الگوی خود را با رسم متناوب آن شكل به دست آورند. این فعالیت را مـی<br>توانند دو نفره انجام دهند. یك دانش آموز شكل تكرار شونده بكشد و دانش آموز دیگر الگو را ادامه دهد.<br><br><font color="#CC0000">&nbsp; ادامه مطلب&nbsp;</font></span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> text/html 2017-01-06T18:48:13+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: 52 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/552 <span class="fontstyle0"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></span><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle1"><br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle3">.1برقرار ارتباط با نمایشهای مختلف عدد .3<br>.2توانایی نوشتن صحیح نماد عدد .3<br>.3تشخیص مصادیق عدد 3در محیط پیرامونی در زندگی روزمره.<br></span><span class="fontstyle1">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle4">∗ </span><span class="fontstyle3">در اینجا می توانید یك مروری بر صفحات كتاب نمایید و دانش آموزان را تشویق كنیـد كـه هـر جـا نمـایش<br>3تایی دیدهاند به شما نشان دهند همچنین از آنها بخواهید كه بـا ابزارهـای دلخـواه یـك نمـایش 3تـایی درسـت<br>كنند.<br></span><span class="fontstyle4">∗∗ </span><span class="fontstyle3">می توانید به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسید كه ردیف بالا و یا ردیف پـایین چنـد مرحلـه از<br>نماز را نشان می دهد. اگر دانش آموزان می دانند بیان كنند. )شما می توانید به آنها در بیان مراحل نمـاز كمـك<br>كنید(<br></span><span class="fontstyle4">∗∗∗ </span><span class="fontstyle3">در فعالیت صفحه 52ابتدا به دانش آموز نمایشهای مختلف عدد 3را نشان دهید و به آنها با صدای بلند به<br>عنوان نمونه بگویید 3چینه و سپس به آنهـا بگوییـد كـه همـه آنهـا نمـایش عـدد 3مـی باشـد و 3را روی تختـه<br>بنویسید. طریقه نوشتن عدد 3را آموزش دهید.<br>برای نوشتن نماد 3ابتدا بخواهید عددهای كمرنگ را با توجه به فلشهـای رسـم شـده پـر رنـگ كننـد و سـپس<br>فعالیت مربوط به عددنویسی را انجام دهند.<br></span><span class="fontstyle1">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle3">.1در ارائه نمایش های مختلف عدد 3می توانید از درس های دیگر استفاده كنیـد. بـه عنـوان نمونـه از دانـش<br>آموزان بخواهید یك كلمه 3حرفی بگویند.<br>.2از دانش آموزان بخواهید كه نمایش 3تایی كه در محیط پیرامونی می بینند تصور و بیان كنند.<br>.3در بعضی از شكلها به دا نش آموزان كمك كنید كه سه جزء یك كل را ببینند به عنوان نمونه سه پایه یـك<br>دوربین یا سه بخش برگ گل شبدر.<br>.4در هنگام نوشتن عدد 3توجه دانش آموزان را به نقطه شروع نوشتن، حركت قلم و خط زمینه جلب كنید.<br>.5از دانش آموزان بخواهید نوشتن صحیح نماد عدد 3را در منزل تمرین كنند.<br>.6از د انش آموزان بخواهید در منزل قایقی نقاشی كنند كه سه مسافر دارد، گلـدانی ترسـیم كننـد كـه 3گـل<br>دارد.<br>.7از دانش آموزان بخواهید در منزل با كمك خانواده اشیایی كه سه حرف دارند و حرف آخـر آنهـایی یكـی<br>است را نقاشی كنند.<br>.8یك ظرف ماسه یا آرد در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا آنها با كمك انگـشت اشـاره عـدد 3را ترسـیم<br>كنند تا تصویر بهتری از نماد 3در ذهن آنها نقش بندد.</span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> text/html 2017-01-06T18:46:25+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ریاضی ص 51-50 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/549 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0">صفحه آغازین: نماز<br></span><span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle3">مفاهیم</span><span class="fontstyle2">: چپ، راست </span><span class="fontstyle4">؛ </span><span class="fontstyle2">وسط، كنار، بین </span><span class="fontstyle4">؛ </span><span class="fontstyle2">ردیف، ستون </span><span class="fontstyle4">؛ </span><span class="fontstyle2">جلو، پشت؛ جهت قبله؛ حـالات سـجده؛ ركـوع؛<br>قیام؛ قنوت.<br>- </span><span class="fontstyle3">مهارتهای مربوط به لوحه</span><span class="fontstyle2">: شمارش تعداد سجدهها، ركوعها، قیامها و قنوتها به كمك چوب خط .<br>- </span><span class="fontstyle3">نگرشهای مربوط به لوحه</span><span class="fontstyle2">:<br>(1صحت تحلیل ما از آزمایش و نتایج آن باید دوباره مورد آزمایش قرار داده شود.<br>(2دانش آموز میتواند به كمك ریاضیات مسائل روزمره را بهتر تشخیص دهد و بشناسد.<br>- </span><span class="fontstyle3">تأثیرات بر ساختارشناختی:<br></span><span class="fontstyle2">(1راستگویی.<br>(2تنفر از دروغ.<br>(3تقوی.<br>(4دوری از گناه.<br>(5نمادسازی )جهت قبله.(<br>- </span><span class="fontstyle3">تم شناختی:<br></span><span class="fontstyle0">نماز و عبادت</span><span class="fontstyle2">: در مورد آثار نماز و عبادت و اینكه نماز نمازگذار را از بدیها حفظ میكند نكاتی را كـه میدانیـد<br>به دانش آموزان توصیح دهید.<br></span><span class="fontstyle3">- ارتباط با صفحات بخش:<br></span></font><span class="fontstyle2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(1تعداد ركعتها، قیام ها، سجدهها، قنوتها و ركوعها را در یك نماز دو ركعتی با چوب خط بشمارید.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br>(2در ركعت اول موارد بالا را با چوب خط بشمارید.<br>(3در ركعت دوم موارد بالا را با چوب خط بشمارید.<br>(4برای نمایش دادن جهت قبله روشهای مختلفی را به كمك دانش آموزان ابداع كنید.<br>(5كدامیك از قیام و سجده و قنوت و ركوع در یك نماز دو ركعتی چهار بار تكرار میشوند كنار آنهـا عـدد<br>4را بنویسید.<br>(6با چسباندن چهار مكعب از روی وجوه همه شكلهای ممكن را بسازید.<br>(7با چسباندن سه مثلث از روی لبهها همه شكلهای ممكن را بسازید. چند شكل به دست می آید؟ با چـسباندن</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">چهار مثلث چند شكل بدست میآید؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br></font></span><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0">صفحه: 51<br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1توانایی بیان یك داستان كوتاه )مسئله سازی( با استفاده از یك تصویر و به كار بردن مفاهیم ریاضی.<br>.2تمرین مفاهیم جمع و تفریق بدون ذكر نمادها و واژهها.<br>.3آماده سازی برای معرفی نمادهای جمع و تفریق و حل مسئله.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">با استفاده از اشیایی مثل دكمه یا چینه و قرار دادن آنها روی صندلیهای دور میز پایین صفحه مسئلههای عینی<br>بسازید. برای مثال 4نفر دور میز هستند )یعنی 4تا چینه روی 4صندلی قرار دهید( یك نفر مـیرود )یعنـی یـك<br>چینه را بردارید( حالا چند نفر ماندند؟ مشابه این مسئله را برای جمع هم میتوان انجام داد.<br>از دانش آموزان بخواهید گروه های 2نفری تشكیل داده یك نفر با مهره یا چینه مسئله طـرح كنـد و نفـر دیگـر<br>جواب دهد.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">به صفحه آغازین بخش برگردید . در مورد نماز خواندن نیز می توان مـشابه ایـن مـسئلههـا را سـاخت. بـرای<br>مثال در یك نماز دوركعتی چند سجده انجام می شود؟ اگر شخصی یك سـجده را انجـام داده چنـد تـا سـجده<br>دیگر باید انجام دهد؟<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال به صفحه 51كتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید برای تصاویر بالای صـفحه داسـتان )مـسئله(<br>بگویند و سپس آن را حل كنند. این صفحه را نیز می توان با تشكیل گروه های دو نفره انجام داد.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">تا به حال دانش آموزان چینشهای مختلفی از 5شیئ را دیدهاند )به عنوان نمونه چینهها كه بـه صـورت افقـی یـا<br>عمودی بوده است.( در اینجا نمایش دیگری كه به صورت چینش 5تایی از صندلیها كـه بـه صـورت دایـره مـی<br>باشد را می بینید كه به درك عمیق تر دانش آموزان منجر می شود.<br>در كلاس درس می تو انید همین فعالیت را با قرار دادن یك میز و 5صندلی به صورت عملی انجام دهید.</span> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">&nbsp; </font> text/html 2017-01-06T18:44:05+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ریاضی ص 48و 49 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/548 <span class="fontstyle0">صفحه: 48<font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3">اهداف:<br></font></span><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle2">.1كسب توانایی تشخیص عددهای 1و .2<br>.2درك عدد اصلی یك مجموعه.<br>.3توانایی ادامه دادن یك الگوی شطرنجی.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">به دانش آموزان چیزهای مختلف نظیر 2لوبیا، 1كتاب، 2چینـه و ... بدهیـد و از آنهـا بپرسـید كـه )بـه عنـوان<br>نمونه( این چند چینه است؟ با نوشتن نماد این عدد روی تخته تمرین كردن را ادامه دهید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">به صفحه آغازین بخش 7برگردید و سؤالاتی در مورد تشخیص تعداد افراد یـا اشـیاعی كـه دو تـا یـا یكـی<br>هستند بپرسید و توجه دانش آموزان را به مقایسه عددهای 1و 2جلب كنید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال به صفحه كتاب برگردید و فعالیت مربوط به این صفحه را انجـام دهیـد و از دانـش آمـوزان بخواهیـد<br>دور پاسخ درست خط بكشند و سپس الگوی پایین صفحه را با شمردن مربع هـا و بـه كـار بـردن عـددهای 1و 2<br>ادامه دهند.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1ممكن است دانش آموزی تفسیری متفاوت از شكل داشته باشد و عدد دیگری را انتخاب كند برای مثال دو<br>مربع آبی رنگ را كه تقریباً به هم چسبیده است را یك شكل مستطیل در نظر گرفته و عدد یك را انتخاب كند.<br>در این مورد بهتر است ابتدا تفسیر و دلیل انتخاب او را با دقت گوش كنید و سپس درستی یا نادرستی عمل او را<br>بررسی نمایید.<br>.2برای توصیف و ادامه دادن الگوی پایین صفحه می توان از عددهای 1و 2استفاده كرد. برای مثـال از نقطـه<br>شروع یكی به سمت راست و 2تا بالا می رویم و نقطه شروع را به این نقطه وصل میكنیم.<br></span>&nbsp;ص&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="fontstyle0">صفحه: 49<br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1درك مفهوم تقارن.<br>.2كار با ابزار شابلون برای رسم شكلهای متقارن.<br>.3شناخت اشكال هندسی.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">توجه دانش آموزان رابه شكل های متقارن در كلاس درس جلب كنید. می توانید چند شكل متقارن به كلاس<br>ببرید و با تاكردن شكل از روی خط تقارن مشابه بودن دو طرف و تساوی شكل ها را به آنها نشان دهید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">در صفحه آغازین بخش با كمك دانش آموزان شكلهای متقارن را پیدا كنید.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">از دانش آموزان بخواهید ابتدا خوب به تصاویر صفحه 49نگاه كنند سپس توضیح دهند كه در هر قسمت<br>چه اتفاق افتاده است پس از آن با استفاده از شابلون خطی را ترسیم كنند.و بـا قـرار دادن لبـه شـابلون روی خـط<br>اقدام به رسم اشكال هندسی كرده و با برگرداندن شابلون در طرف دیگر خط همان شكل را بكشند و با تا كردن<br>و روی هم قرار دادن شكل های دو طرف خط به درك اشكال متقارن برسند.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1لازم نیست از واژه قرینه، متقارن، تقارن و خط تقارن استفاده كنید.<br>.2روش ارائه شده در این صفحه بسیار مهم است و تا پایان كتاب دانش آموزان به آن نیاز دارنـد بـه خـصوص<br>در طراحی فرش و رسم شكلهای متقارن در دو طرف آن با استفاده از شابلون این روش بسیار كاربرد دارد.<br>.3در شكلهای مربع، مستطیل و دایره قرینه شكل مانند خود شكل است و تشخیص تقارن ساده تر است اما در<br>مورد مثلث با توجه به تغییر جهت قرار گرفتن )همان طور كه در شكل زیر مشاهده مـیكتیـد( تـشخیص و رسـم<br>شكل تقارن بدون استفاده از این روش برای دانش آموزان مشكل است. <br>&nbsp;<br>.به اندازه كافی روش مطرح شده را تمرین كنید تا همه دانش آموزان به مهارت دست یابند.</span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> text/html 2017-01-06T18:43:35+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: 47 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/547 <span class="fontstyle0"><br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1برقراری ارتباط با نمایشهای مختلف عدد .2<br>.2دیدن مصادیق مختلف عدد 2در محیط پیرامونی.<br>.3توانایی نوشتن درست نماد عدد دو.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">كار را با ارائه مصادیق مختلف عدد 2در محیط اطراف و نمایش های مختلف عدد 2با انگشتان دست شـروع<br>كنید. از دانش آموزان بخواهید مصادیق عدد 2را نقاشی كنند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">با مراجعه به صفحه آغازین این بخش از دانش آموزان بخواهید چیزهای 2تایی را در شكل نشان دهند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">با رجوع به كتاب درسی مصادیق مختلف عدد 2را در هر شكل با شمردن تعداد آنهـا مـرور كنیـد. سـپس<br>نحوه صحیح نوشتن نماد عدد 2را آموزش دهید.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1برای آموزش نحوه صحیح نوشتن نماد عدد 2به خـط زمینـه، نقطـه شـروع حركـت، جهـت حركـت قلـم و<br>نوشتن بدون برداشتن قلم اشاره كنید.<br>.2صفحات قبل را مرور كرده و از دانش آموزان بخواهید شكل هایی كـه در ایـن صـفحه مـیبیننـد )از جملـه<br>چینه، چوب كبریت، شكل های هندسی و (... را در صفحات قبلـی كتـاب پیـدا كـرده و هـر كـدام را كـه نـشان<br>دهنده عدد 2است بیان كنند.</span> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> text/html 2017-01-06T18:42:26+01:00 ketabehana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد صفحه: 46 http://ketabehana2.mihanblog.com/post/546 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="fontstyle0"><br>اهداف:<br></span><span class="fontstyle2">.1ادامه دادن الگوهای شطرنجی.<br>.2كشف قانون مربوط به الگو.<br>.3درك الگوهایی كه به هم متصل هستند و الگوهایی كه از هم فاصله دارند.<br>.4تشخیص شكل تكرارشونده در هر الگو و رسم آن.<br></span><span class="fontstyle0">روش تدریس:<br></span><span class="fontstyle3">∗ </span><span class="fontstyle2">از بچهها بخواهید با میله یا مداد و تراش كه هر كدام بـه فـصله 4انگـشت از یكـدیگر قـرار دارنـد الگـویی را<br>طراحی و قانون مربوط به الگو رابیان كنند. به همـین صـورت فعالیتهـای مـشابه دیگـر را كـه مربـوط بـه الگـوی<br>شطرنجی خطی است انجام دهند. سپس از دانش آموزان بخواهید كه كاغذهای رنگـی را بـه شـكل مربـع بـرش<br>دهند و با استفاده از آن الگوهای متفاوت بسازند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗ </span><span class="fontstyle2">حال از دانش آموزان بخواهید با رنگ كردن ریشههای فرش كه در تصویر آغازین این بخش دیده میشـود<br>و با استفاده از رنگهای متفاوت الگوی مناسب بسازند.<br></span><span class="fontstyle3">∗∗∗ </span><span class="fontstyle2">با برگشت به صفحه كتاب از دانش آموزان بخواهیـد فعالیـت هـای ایـن صـفحه را انجـام دهنـد. در انجـام<br>فعالیتهای این صفحه تشخیص شكل تكرارشونده و رسم آن در قسمت سمت راست اهمیـت زیـادی دارد. لـذا<br>نباید به كنترل این قسمت پرداخته و در صورتیكه دانش آموزی شكل تكرارشونده را تـشخیص نمـی دهـد بهتـر<br>است از او بخواهید الگو را به صورت كلامی بیان كند تا با توصیف خود متوجه تكرارشوده و شكل را تشخیص<br>دهد.<br></span><span class="fontstyle0">توصیههای آموزشی:<br></span><span class="fontstyle2">.1در هر قسمت شكلها ابتدا به صورت مجزا هستند و سپس شـكلهـای متـصل مطـرح شـده اسـت. چـرا كـه<br>تشخیص شكل تكرار شوده در این موارد مشكل است.<br>.2برای دانش آموزانی كه در انجام این فعالیت مشكل دارند میتوان ابتدا شـكل تكرارشـونده را رسـم كـرد و<br>سپس از آنها خواست كه آن شكل را چندین مرتبه كنار هم روی كاغذ شطرنجی به صـورت منفـصل یـا متـصل<br>رسم كنند تا یك الگو ساخته شود و به این ترتیب درك شكل تكرارشونده ساده تر خواهد بود.</span></font> <br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">